2021 m. rugsėjo 26 d., sekmadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į.k. 188608252
Vertikalus meniu
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Bendradarbiavimas su ES žinybomis

EUROPOS SĄJUNGOS REIKALAI

VSAT atstovai dalyvauja šiose Europos Sąjungos Tarybos darbo grupėse:

  • Imigracijos, sienų ir prieglobsčio strateginis komitetas (SCIFA);
  • Sienų darbo grupė (FRONTIERS);
  • Sienų darbo grupės suklastotų dokumentų pogrupis (FRONTIERS / FALSE DOCUMENTS).
  • VSAT atstovai taip pat aktyviai dalyvauja Europos Komisijos komitetų ir kitų darbo grupių veikloje.

TEISĖS AKTAI IR TEISĖKŪROS INICIATYVOS IŠORĖS SIENŲ APSAUGOS SRITYJE

2019 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas  (ES) 2019/1896  dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1052/2013 ir (ES) 2016/1624 (OL 2019 L 295, p. 1)

2018 m. rugsėjo12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1240, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 ir (ES) 2017/2226 (OL 2018 L 2361, p. 1)

2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas  (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011 (OL 2017 L 327, p. 20)

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) (OL 2016 L 77, p. 1)

2013 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1053/2013, kuriuo sukuriamas tikrinimo, kaip taikoma Šengeno acquis, vertinimo ir stebėsenos mechanizmas, ir panaikinamas 1998 m. rugsėjo 16 d. Vykdomojo komiteto sprendimas, įsteigiantis Šengeno įvertinimo ir įgyvendinimo nuolatinį komitetą (OL 2013 L 295, p. 27)

2020 m. kovo 30 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 2020/493 „Dėl suklastotų ir autentiškų dokumentų internete (FADO) sistemos, kuriuo panaikinami Tarybos bendrieji veiksmai 98/700/TVR“ (OL 2020 L 107, p. 1)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento pakeičiančio reglamentą (ES) 2016/399 kiek tai susiję su taisyklėmis taikomomis laikinam sienų kontrolės atstatymui prie vidaus sienų

ŠENGENO ERDVĖS UŽTIKRINIMAS

ES Taryba yra priėmusi Reglamentą Nr. 1053/2013, kuriuo sukuriamas tikrinimo mechanizmas, kaip valstybėse narėse taikoma Šengeno acquis. Šengeno erdvė be vidaus sienų kontrolės grindžiama efektyviu ir veiksmingu papildomų priemonių taikymu išorės sienos srityje,  siekiant užtikrinti aukštus vienodus Šengeno acquis praktinio taikymo standartus ir išlaikyti tarpusavio Valstybių narių pasitikėjimą.

Valstybės narės reguliariai vertinamos remiantis įvairių sričių, kurios yra Šengeno acquis dalis, metinėmis vertinimo programomis. Remdamasi patikrinimais vietoje, Komisijos ir valstybių narių ekspertų grupė parengia vertinimo ataskaitą, kurioje pateikiamos atitinkamos išvados bei įvertinimas, įskaitant atliekant vertinimą nustatytus trūkumus. Paskutinis toks vertinimas patikrinti kaip Lietuvoje taikomas Šengeno acquis išorės sienų srityje vyko 2018 m. Pagal Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimą, kuriame numatyta 2020-2024 m. vertinimo programa, sekantis vertinimas vyks 2023 m.

VSAT tikslas – tinkamai pasiruošti vertinimams. Šių vertinimų pagrindu valstybė narė vertinama ar atitinka pagrindinius Šengeno acquis kriterijus. Be to, tokie vertinimai parodo, kaip valstybė narė yra pasirengusi, įgyvendinusi ir planuojanti priemones siekiant užtikrinti tinkamą ES išorinę sieną.

Šių vertinimų rezultatai parodo kaip mes pasikeitėme po praėjusių vertinimų, ar ištaisėme savo klaidas, o galbūt pažengėme į priekį ir galime būti lyderiais šioje srityje.

FRONTEX KOORDINUOJAMAS BENDRADARBIAVIMAS

Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos (FRONTEX) (pertvarkyta FRONTEX agentūra) oficialiai pradėjo veikti 2016 m. spalio 6 d. Tai yra vienas iš kertinių elementų, kuriuo ES siekiama sustiprinti išorės sienų kontrolę. Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos sukurtos remiantis integruoto sienų valdymo koncepcija bei principais ir pagal pasidalijamosios atsakomybės principą sutelkiant pajėgią Europos sienų apsaugos agentūrą ir valstybių narių sienų apsaugos institucijas, įskaitant pakrančių apsaugos tarnybas tiek, kiek jos vykdo sienų kontrolės užduotis.

2009 m. rugsėjo 8 d. pasirašytas pirminis VSAT ir FRONTEX partnerystės pagrindų susitarimas (kelis kartus jis buvo atnaujintas), kuriuo vadovaujantis VSAT su FRONTEX bendradarbiauja tarptautinių operacijų, mokymų, rizikos analizės, techninių priemonių ar paslaugų, skirtų tobulinti sienos kontrolę, įsigijimo srityse.

2006 m. gegužės 12 d. sudaryta partnerystės deklaracija tarp FRONTEX ir VSAT Pasieniečių mokyklos. Daugiau informacijos apie dalyvavimą partnerystės akademijų tinklo veikloje galima rasti VSAT Pasieniečių mokyklos tinklapyje.

Viena iš pagrindinių VSAT ir FRONTEX bendradarbiavimo sričių yra tarptautinės operacijos. Atsižvelgiant į dvišalių derybų su FRONTEX rezultatus kiekvienais metais į FRONTEX koordinuojamas operacijas yra siunčiami VSAT pareigūnai ir techninė įranga. Siekiant didinti siunčiamų pareigūnų profilių spektrą bei skaičių VSAT nuo 2016 metų pradėjo bendradarbiauti su Policijos departamentu ir Viešojo saugumo tarnyba, tokiu būdu sudarydama sąlygas ne tik VSAT, bet ir kitoms institucijoms prisidėti suvaldant krizines nelegalios migracijos situacijas prie išorinių ES sienų. 

2019 m. 199 tarnybos pareigūnai buvo išsiųsti dalyvauti FRONTEX koordinuojamose bendrose operacijose. VSAT taip pat koordinavo 118 Policijos departamento ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų siuntimą į FRONTEX bendras operacijas. VSAT taip pat siuntė ir technines priemones (sraigtasparnis, kateris) į šias operacijas.

Siekiant į FRONTEX koordinuojamas operacijas įtraukti kuo didesnį VSAT pareigūnų skaičių, keliuose pasienio kontrolės punktuose VSAT yra įsteigusi FRONTEX tikslinės paramos biurus (Focal Point Offices), kuriuose tarnybą gali vykdyti kitų ES valstybių narių pasieniečiai. Atvykus kitų ES valstybių narių pareigūnams į operacijas, organizuojamas prie Lietuvos Respublikos išorės sienos, VSAT pareigūnai ne tik gauna galimybę pasidalinti patirtimi su atvykusiais pareigūnais, bet tuo pačiu ir tobulina savo užsienio kalbų įgūdžius bei gilina savo žinias apie kitose valstybėse naudojamus sienos kontrolės aspektus. VSAT pareigūnai taip pat vyksta į kitų valstybių tikslinės paramos biurus.

Bendradarbiavimas vyksta ir per FRONTEX ryšių palaikymo pareigūnus. Tokie pareigūnai užtikrina visų valstybių narių atliekamą reguliarią išorės sienų valdymo stebėseną. FRONTEX valdančioji taryba priėmė sprendimą, kad Lietuva, Latvija ir Estija turės vieną pareigūną, kurio darbo vieta yra Rygoje. Atitinkamai 2019 m. sausio 11 d. VSAT ir FRONTEX pasirašė susitarimą dėl FRONTEX ryšių palaikymo pareigūno priėmimo Lietuvoje.

2019 m. gruodžio mėnesį įsigaliojus naujajam FRONTEX reglamentui, kaip vienas iš FRONTEX pajėgumų elementų išskiriamas Europos sienų ir pakrančių apsaugos nuolatinis korpusas, kurį sudaro 4 operacinių darbuotojų kategorijos. Pirmajame etape Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra FRONTEX planuoja įdarbinti daugiau nei 700 pareigūnų.

Šiuo metu 2 VSAT pareigūnai deleguoti į FRONTEX. Atitinkamai pagal naujo reglamento priedų nustatytas kvotas 2021 m. bus deleguota 10 pareigūnų  dirbti FRONTEX dvejiems metams.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos.