2020 m. balandžio 5 d., sekmadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į.k. 188608252
Vertikalus meniu




Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Dvišalis ir daugiašalis bendradarbiavimas

Bendradarbiavimas su kaimyninių valstybių (Europos Sąjungos valstybių narių ir trečiųjų šalių) sienos apsaugos institucijomis:

- su Baltarusijos Respublikos pasienio tarnybos įstaigomis

Siekiant operatyviai spręsti klausimus, susijusius su valstybės sienos teisinio režimo užtikrinimu, ir sureguliuoti pasienio incidentus, pagal Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos 2009 m. rugsėjo 16 d. sutartį dėl Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos teisinio režimo abejose šalyse įsteigta valstybės sienos įgaliotinių institucija. Praktinį bendradarbiavimą centriniu lygiu organizuoja ir įgyvendina VSAT ir Baltarusijos Respublikos valstybinis pasienio komitetas, regioniniu lygiu – VSAT rinktinės ir Baltarusijos Respublikos pasienio tarnybos įstaigų pasienio grupės ir pasienio būriai.

Stiprindami valstybės sienos apsaugą, VSAT ir Baltarusijos Respublikos valstybinio pasienio komitetas įgyvendina savitarpio bendradarbiavimo plėtros priemonių planus, kurie paprastai sudaromi dviejų metų laikotarpiui ir numato keitimosi informacija ir patirtimi priemones įvairiais tarnybiniais klausimais: sienos kontrolė, kriminalinė žvalgyba, rizikos analizė, kinologija, mokymai, imunitetas (institucijos vidaus saugumas) ir kt. – tiek valstybės sienos apsaugos institucijų centrinių įstaigų lygmeniu, tiek struktūrinių padalinių (teritorinių pasienio tarnybos įstaigų) lygmeniu.

- su Latvijos Respublikos valstybine sienos apsauga

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 1 d. susitarimu dėl valstybės sienos įgaliotinių veiklos kiekvienoje valstybėje paskirti valstybės sienos įgaliotiniai, kurių praktinio bendradarbiavimo priemones organizuoja ir įgyvendina atitinkamos VSAT pasienio rinktinės ir Latvijos Respublikos valstybinės sienos apsaugos valdybos. Abipusiai naudingas bendradarbiavimas taip pat plėtojamas įgyvendinant Pasienio policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (nuo 2001 m. – VSAT) ir Latvijos Respublikos valstybinės sienos apsaugos tarnybos 2000 m. balandžio 28 d. bendradarbiavimo protokolo nuostatas. Bendradarbiavimo priemonės paprastai organizuojamos ir įgyvendinamos Baltijos ministrų tarybos Vidaus reikalų vyresniųjų pareigūnų komiteto Sienos apsaugos pakomitečio veiklos kontekste.

VSAT ir Latvijos Respublikos valstybinės sienos apsaugos pareigūnai kartu dirba 2006 m. birželio 7 d. įsteigtame kontaktiniame punkte, kuriame, naudodamiesi savo valstybių duomenų bazėmis, sparčiai keičiasi tarnybine informacija.

Pasinaudodamos Europos Sąjungos valstybių narių įgaliojimais taikyti kompensacines priemones panaikinus valstybių narių vidaus sienų kontrolę ir vadovaudamosi 2016 m. rugsėjo 27 d. tarpžinybiniu susitarimu dėl bendro patruliavimo, Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos sienos apsaugos ir policijos įstaigos skiria bendrus patrulius kovai su neteisėta migracija ir kontrabanda prie Lietuvos ir Latvijos sienos.

- su Lenkijos Respublikos sienos apsauga

Siekiant vykdyti užduotis, susijusias su bendra valstybės siena, pagal Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos 1996 m. kovo 5 d. sutartį dėl bendros valstybės sienos, su ja susijusių teisinių santykių, taip pat dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos šioje srityje įsteigta sienos įgaliotinių institucija, kurią kiekvienoje šalyje sudaro vyriausiasis sienos įgaliotinis (valstybės sienos apsaugos institucijos vadovas) ir jo pavaduotojas bei valstybės sienos įgaliotiniai (atitinkamų VSAT pasienio rinktinių ir Lenkijos Respublikos sienos apsaugos skyrių (lenk. – oddziały) vadovai), jų pavaduotojai ir padėjėjai. Praktinio bendradarbiavimo priemones vyriausiųjų sienos įgaliotinių lygmeniu organizuoja ir įgyvendina VSAT administracijos ir Lenkijos Respublikos sienos apsaugos vyriausiosios komendantūros padaliniai, sienos įgaliotinių lygmeniu – VSAT pasienio rinktinės ir Lenkijos Respublikos sienos apsaugos skyriai.

Pagal 2015 m. gruodžio 31 d. vykdomąjį (tarpžinybinį) susitarimą dėl pasienio, muitinės ir policijos tarnybų bendradarbiavimo centro Budziske steigimo, kuris įsigaliojo 2016 m. sausio 31 d., Lietuvos ir Lenkijos pareigūnai vykdo spartų keitimąsi informacija, be kita ko, nustatant ir patvirtinant trečiųjų šalių piliečių vykimo per ES išorės sieną faktus, užtikrinant užsieniečių kontrolę bei vykdant transporto priemonių ir asmenų persekiojimą ir sekimą per sieną. Prieš tai šiame centre (kontaktiniame punkte) nuo 2002 m. kovo mėn., naudodamiesi savo valstybių duomenų bazėmis, tarnybine informacija sparčiai keitėsi tiktai valstybės sienos apsaugos institucijų pareigūnai.

- su Rusijos Federacijos federalinės saugumo tarnybos pasienio įstaigomis

Siekiant spręsti su bendra valstybės siena susijusias užduotis, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 16 d. susitarimą dėl valstybės sienos įgaliotinių veiklos kiekvienoje valstybėje paskirti valstybės sienos įgaliotiniai, jų pavaduotojai ir padėjėjai (atitinkamų VSAT pasienio rinktinių ir Rusijos Federacijos federalinės saugumo tarnybos (Rusijos FST) Kaliningrado srities pasienio valdybos pareigūnai).

VSAT ir Rusijos FST pasienio įstaigų bendradarbiavimo priemones ne valstybės sienos įgaliotinių veiklos kontekste organizuoja ir įgyvendina VSAT administracijos ir Rusijos FST tarptautinio bendradarbiavimo padaliniai. Prireikus spręsti skubius tarnybinius klausimus tiesioginiai ryšiai palaikomi su Rusijos FST oficialaus atstovo Baltijos šalyse pavaduotoju (Rusijos ambasados Lietuvoje pirmuoju sekretoriumi).

 

Bendradarbiavimas su kitų Europos Sąjungos valstybių narių sienos apsaugos institucijomis:

- su Suomijos sienos apsaugos tarnyba

Bendradarbiavimo pagrindas – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Suomijos sienos apsaugos tarnybos 2002 m. lapkričio 29 d. bendradarbiavimo protokolas, kurio pagrindu vykdomos įvairios dvišalio bendradarbiavimo priemonės.

Istorinė įžvalga: Lietuvos Respublikai siekiant narystės Europos Sąjungoje, 1999–2000 m. VSAT ir Suomijos sienos apsaugos tarnyba įvykdė Europos Komisijos bendrai finansuojamą „Twinning“ (Dvynių) programos projektą, skirtą visapusiškai stiprinti VSAT personalo gebėjimą taikyti Europos Sąjungos ir Šengeno teisyną (acquis). 2000–2002 m. VSAT ir kitų Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų personalo kompetencija buvo tobulinama Lietuvos ir Suomijos vidaus reikalų ministerijoms vykdant Europos Komisijos bendrai finansuojamą „Dvynių“ programos projektą. Iki Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje VSAT ir Suomijos sienos apsaugos tarnybos bendradarbiavimas buvo paremtas metiniais bendradarbiavimo planais, kurių priemonės apimdavo platų tarnybos organizavimo ir vykdymo klausimų spektrą.

- su Švedijos pakrančių apsauga

Bendradarbiavimo pagrindas – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Švedijos Karalystės pakrančių apsaugos 2001 m. birželio 14 d. bendradarbiavimo susitarimas. Su Švedijos pakrančių apsaugos padaliniais praktinio bendradarbiavimo priemones vykdo VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinė.

- su Vokietijos federaline policija

Bendradarbiavimo priemones organizuoja ir įgyvendina VSAT administracijos padaliniai ir Vokietijos federalinės policijos ryšio pareigūnas (Vokietijos ambasados Lietuvoje diplomatas).
Istorinė įžvalga: iki Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje VSAT ir Vokietijos federalinės pasienio policijos (dabar – federalinės policijos) bendradarbiavimas buvo paremtas metiniais bendradarbiavimo planais, kurių priemonės apimdavo platų tarnybos organizavimo ir vykdymo klausimų spektrą.

2017 m. Lietuvoje buvo organizuotas pirmas Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Vokietijos sienos apsaugos institucijų vadovų susitikimas, kuris, tikimasi, padės pagrindą nuolatiniam bendradarbiavimui šiuo formatu.

 

Bendradarbiavimas su trečiųjų šalių (ne Europos Sąjungos valstybių narių) sienos apsaugos institucijomis:

- su Azerbaidžano Respublikos valstybės sienos apsaugos tarnyba

Bendradarbiavimo pagrindas – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Azerbaidžano Respublikos valstybės sienos apsaugos tarnybos 2007 m. rugsėjo 26 d. susitarimas dėl bendradarbiavimo sienos apsaugos srityje.

- su Gruzijos pasienio policija

Bendradarbiavimo pagrindas – ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Gruzijos pasienio policijos 2006 m. spalio 2 d. bendradarbiavimo deklaracija.

- su Moldovos pasienio policija

Bendradarbiavimo pagrindas – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Moldovos Respublikos pasienio tarnybos (dabar – Moldovos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasienio policijos departamentas) 2007 m. spalio 19 d. bendradarbiavimo protokolas.

- su Ukrainos valstybine pasienio tarnyba

Siekdamos stiprinti abipusiai naudingus ryšius, VSAT ir Ukrainos valstybinė pasienio tarnyba sudarė 2017–2018 m. bendradarbiavimo plėtros priemonių planą, kuriame numatytos keitimosi informacija ir patirtimi priemonės įvairiais tarnybiniais klausimais: sienos kontrolė, kriminalinė žvalgyba, rizikos analizė, strateginis planavimas, kinologija, branduolinis ir cheminis saugumas, imunitetas (institucijos vidaus saugumas).

 

Pagrindiniai daugiašalio bendradarbiavimo formatai:

- Baltijos ministrų tarybos Vidaus reikalų vyresniųjų pareigūnų komiteto Sienos apsaugos pakomitetis

Pakomitečio veikloje dalyvauja VSAT, Latvijos Respublikos valstybinė sienos apsauga ir Estijos Respublikos policijos ir sienos apsaugos departamentas. Bendradarbiavimo priemonės – darbiniai susitikimai ir bendros pratybos jūroje – įgyvendinamos pagal veiksmų planą, kurį kasmet tvirtina institucijų vadovai. Darbinių susitikimų metu pareigūnai keičiasi patirtimi sienos stebėjimo, pasienio tikrinimo, kriminalinės žvalgybos, rizikos analizės ir kitais klausimais, bendros pratybos jūroje paprastai skirtos tobulinti reagavimo į neteisėtą veiklą jūroje įgūdžius.

Atsižvelgiant į rotacijos principu pagrįstą Lietuvos Respublikos pirmininkavimą Baltijos ministrų taryboje, 2018 m. pakomitečiui pirmininkauja VSAT.

- Baltijos jūros regiono sienos apsaugos tarnybų bendradarbiavimas

Baltijos jūros regiono sienos apsaugos tarnybų bendradarbiavimo forumas (angl. – Baltic Sea Region Border Control Cooperation) įsteigtas Baltijos jūros valstybių tarybos 1996 m. ministrų posėdžio metu. 1997 m. Suomijoje įvyko pirmoji sienos (pakrančių) apsaugos tarnybų vadovų konferencija. Forumo visateisės dalyvės yra Danija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Norvegija, Rusija, Suomija, Švedija, Vokietija. Islandija turi stebėtojo statusą. Bendradarbiaujančios tarnybos rengia bendras operacijas ir pratybas jūroje, tobulina savo pajėgų ir padalinių sąveiką, keičiasi informacija apie operatyviąją padėtį jūroje, kelia personalo kvalifikaciją, organizuoja ekspertų mainus.

Kiti daugiašalio bendradarbiavimo formatai:

•Tarptautinė pasienio policijos konferencija (įkūrė Vengrija, vėliau organizavimą perėmė FRONTEX);

•Baltijos jūros regiono valstybių Kovos su organizuotu nusikalstamumu specialiosios grupės Operatyvinis komitetas;

•Šiaurės Atlanto pakrančių apsaugos forumas.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.