2021 m. rugsėjo 26 d., sekmadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į.k. 188608252
Vertikalus meniu
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Dvišalis ir daugiašalis bendradarbiavimas

BENDRADARBIAVIMAS SU KAIMYNINIŲ VALSTYBIŲ SIENOS APSAUGOS INSTITUCIJOMIS
(SIENOS ĮGALIOTINIŲ INSTITUTAS)

SU LATVIJOS RESPUBLIKOS VALSTYBINE SIENOS APSAUGA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 18 d. susitarimu Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl Lietuvos ir Latvijos valstybės sienos priežiūros ir sienos įgaliotinių veiklos, kiekvienoje valstybėje paskirti valstybės sienos įgaliotiniai, kurių praktinio bendradarbiavimo priemones organizuoja ir įgyvendina atitinkamos VSAT pasienio rinktinės ir Latvijos Respublikos valstybinės sienos apsaugos valdybos. Abipusiai naudingas bendradarbiavimas taip pat plėtojamas įgyvendinant Pasienio policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (nuo 2001 m. – VSAT) ir Latvijos Respublikos valstybinės sienos apsaugos tarnybos 2000 m. balandžio 28 d. bendradarbiavimo protokolo nuostatas. Bendradarbiavimas paprastai organizuojamos ir įgyvendinamos vykdant Baltijos ministrų tarybos Vidaus reikalų vyresniųjų pareigūnų komiteto Sienos apsaugos pakomitečio veiklos plane numatytas priemones.

2006 m. birželio 7 d. VSAT ir Latvijos Respublikos valstybinės sienos apsaugos pareigūnai siekdami plėtoti abipusį bedradarbiavimą ir palengvinti keitimąsi informacija yra įsteigę kontaktinius punktus Šiauliuose ir Rygoje, kurių pagalba sparčiai keičiasi tarnybine informacija.

Pasinaudodamos Europos Sąjungos valstybių narių įgaliojimais taikyti kompensacines priemones panaikinus valstybių narių vidaus sienų kontrolę ir vadovaudamosi 2016 m. rugsėjo 27 d. tarpžinybiniu susitarimu dėl bendro patruliavimo, Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos sienos apsaugos ir policijos įstaigos skiria bendrus patrulius kovai su neteisėta migracija ir kontrabanda prie Lietuvos ir Latvijos sienos.

SU LENKIJOS RESPUBLIKOS SIENOS APSAUGA

Siekiant vykdyti užduotis, susijusias su bendra valstybės siena, pagal Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos 1996 m. kovo 5 d. sutartį dėl bendros valstybės sienos, su ja susijusių teisinių santykių, taip pat dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos šioje srityje įsteigta sienos įgaliotinių institucija, kurią kiekvienoje šalyje sudaro vyriausiasis sienos įgaliotinis (valstybės sienos apsaugos institucijos vadovas) ir jo pavaduotojas bei valstybės sienos įgaliotiniai (atitinkamų VSAT pasienio rinktinių ir Lenkijos Respublikos sienos apsaugos skyrių (lenk. – oddziały) vadovai), jų pavaduotojai ir padėjėjai. Praktinio bendradarbiavimo priemones vyriausiųjų sienos įgaliotinių lygmeniu organizuoja ir įgyvendina VSAT CĮ ir Lenkijos Respublikos sienos apsaugos vyriausiosios komendantūros padaliniai, sienos įgaliotinių lygmeniu – VSAT pasienio rinktinės ir Lenkijos Respublikos sienos apsaugos skyriai.

Vadovaujantis 2011 m. gruodžio 7 d. susitarimo „Dėl Bendro patruliavimo“ nuostatomis, abiejų valstybių sienos apsaugos ir policijos padaliniai vykdo bendrą patruliavimą siekdami užkardyti nelegalios migracijos pažeidimus, vykdo nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją.

Pagal 2015 m. gruodžio 31 d. vykdomąjį (tarpžinybinį) susitarimą dėl pasienio, muitinės ir policijos tarnybų bendradarbiavimo centro Budziske steigimo, kuris įsigaliojo 2016 m. sausio 31 d., Lietuvos ir Lenkijos pareigūnai vykdo spartų keitimąsi informacija, be kita ko, nustatant ir patvirtinant trečiųjų šalių piliečių vykimo per ES išorės sieną faktus, užtikrinant užsieniečių kontrolę bei vykdant transporto priemonių ir asmenų persekiojimą ir sekimą per sieną. Prieš tai šiame centre (kontaktiniame punkte) nuo 2002 m. kovo mėn., naudodamiesi savo valstybių duomenų bazėmis, tarnybine informacija sparčiai keitėsi tiktai valstybės sienos apsaugos institucijų pareigūnai.

SU RUSIJOS FEDERACIJOS FEDERALINĖS SAUGUMO TARNYBOS PASIENIO ĮSTAIGOMIS

Siekiant spręsti su bendra valstybės siena susijusias užduotis, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 16 d. susitarimą dėl valstybės sienos įgaliotinių veiklos kiekvienoje valstybėje paskirti valstybės sienos įgaliotiniai, jų pavaduotojai ir padėjėjai (atitinkamų VSAT pasienio rinktinių ir Rusijos Federacijos federalinės saugumo tarnybos (Rusijos FST) Kaliningrado srities pasienio valdybos pareigūnai).

VSAT ir Rusijos FST pasienio įstaigų bendradarbiavimo priemones ne valstybės sienos įgaliotinių veiklos kontekste organizuoja ir įgyvendina VSAT CĮ ir Rusijos FST tarptautinio bendradarbiavimo padaliniai. Prireikus spręsti skubius tarnybinius klausimus tiesioginiai ryšiai palaikomi su Rusijos FST oficialiu atstovu Baltijos šalyse (Rusijos ambasados Lietuvoje patarėju).

SVARBIAUSI DAUGIAŠALIAI FORMATAI

BALTIJOS MINISTRŲ TARYBOS VIDAUS REIKALŲ VYRESNIŲJŲ PAREIGŪNŲ KOMITETO SIENOS APSAUGOS PAKOMITETIS

Pakomitečio veikloje kartu su VSAT dalyvauja Latvijos Respublikos valstybinė sienos apsauga ir Estijos Respublikos policijos ir sienos apsaugos departamentas. Bendradarbiavimo priemonės įgyvendinamos pagal veiksmų planą, kurį kasmet tvirtina institucijų vadovai. Darbinių susitikimų metu pareigūnai keičiasi patirtimi sienos stebėjimo, pasienio tikrinimo, kriminalinės žvalgybos, rizikos analizės, grėsmių vertinimo, institucijos veiklos strateginio planavimo ir kitais klausimais.

Paskutinį kartą VSAT pirmininkavo pakomitečiui 2018 m.

Šiai metais pakomitečiui pirmininkauja Estija.

BALTIJOS JŪROS REGIONO SIENOS APSAUGOS TARNYBŲ BENDRADARBIAVIMAS

Baltijos jūros regiono sienos apsaugos tarnybų bendradarbiavimo forumas  (Baltic Sea Region Border Control Cooperation) įsteigtas Baltijos jūros valstybių tarybos 1996 m.  ministrų posėdžio metu. 1997 m. Suomijoje įvyko pirmoji sienos (pakrančių) apsaugos tarnybų vadovų konferencija. Kiekvienais metais šiam bendradarbiavimo forumui pirmininkauja vis kita Baltijos jūros regiono valstybė. Paskutinį kartą Lietuva (VSAT) pirmininkavo šiam formatui - 2015 m., 2020 m. forumui pirmininkauja Vokietija. Forumo visateisės dalyvės yra  Danija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Norvegija, Rusija, Suomija, Švedija, Vokietija. Islandija turi stebėtojo statusą. Bendradarbiaujančios tarnybos rengia bendras operacijas ir pratybas jūroje, tobulina savo pajėgų ir padalinių sąveiką, keičiasi informacija apie operatyviąją padėtį jūroje, kelia personalo kvalifikaciją, organizuoja ekspertų mainus.

KITI DAUGIAŠALIAI FORMATAI

  • Europos pakrančių apsaugos funkcijas vykdančių tarnybų forumas (ECGFF);
  • Baltijos jūros regiono valstybių kovos su organizuotu nusikalstamumu specialiosios grupės operatyvinis komitetas (BSTF);
  • Baltijos jūros valstybių taryba (BJVT);
  • Europos saugumo ir bendradarbiavimo organziacija (ESBO);
  • Šengeno erdvės šalių, turinčių išorės sausumos sieną, valstybių forumas.

BENDRADARBIAVIMAS SU RYTŲ PARTNERYSTĖS ŠALIŲ
SIENOS APSAUGOS INSTITUCIJOMIS

SU AZERBAIDŽANO RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA

Bendradarbiavimo pagrindas – VSAT ir Azerbaidžano Respublikos valstybės sienos apsaugos tarnybos 2007 m. rugsėjo 26 d. susitarimas dėl bendradarbiavimo sienos apsaugos srityje.

2016–2019 m. Azerbaidžane VSAT kartu su partneriais sėkmingai įgyvendino judumo partnerystės paramos projektą „Mobilaze“ (angl. Support to the Implementation of the Mobility Partnership with Azerbaijan” (MOBILAZE)). Šio projekto tikslas buvo stiprinti Azerbaidžano vyriausybės gebėjimus parengiant ir įgyvendinant nacionalinės migracijos politiką. VSAT buvo atsakinga už priemonę „Stiprinti gebėjimus nustatant dokumentų klastotes (Strengthening of capabilities in detection of forged documents)“ ir priemonę „Stiprinti sienų priežiūros ir sienų valdymo gebėjimus, teikiant įrangą ir mokymą, įskaitant informaciją apie dokumentų tikrinimą (Reinforcement of border surveillance and border management capacities, provision of equipment and training, including on document checking)“ bei už priemonę „Keitimasis geriausios praktikos pavyzdžiais grąžinimo ir readmisijos srityse (Exchange of best practices on management of return and readmission)“.

SU GRUZIJOS PASIENIO POLICIJA

Bendradarbiavimo pagrindas – VSAT ir Gruzijos pasienio policijos 2006 m. spalio 2 d. bendradarbiavimo deklaracija. Tarp abiejų valstybių institucijų paprastai sudaromi dviejų metų savitarpio bendradarbiavimo plėtros priemonių planai, pagal kuriuos šalių tarnybų ekspertai dalijasi patirtimi jūrų ir sausumos sienų apsaugos, kinologijos, tarpvalstybinio nusikalstamumo tyrimų ir imuniteto mokymų, logistikos srityse.

SU MOLDOVOS PASIENIO POLICIJA

Bendradarbiavimo pagrindas – VSAT ir Moldovos Respublikos pasienio tarnybos (dabar – Moldovos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasienio policijos departamentas) 2007 m. spalio 19 d. bendradarbiavimo protokolas. Tarp abiejų valstybių institucijų paprastai sudaromi dviejų metų savitarpio bendradarbiavimo plėtros priemonių planai, pagal kuriuos šalių tarnybų ekspertai keičiasi geriausios praktikos pavyzdžiais strateginio planavimo ir projektų įgyvendinimo, kovos su tarpvalstybiniu organizuotu nusikalstamumu ir imuniteto, informacinių technologijų, dokumentų tyrimo ir personalo mokymų srityse.

SU UKRAINOS VALSTYBINE PASIENIO TARNYBA

Siekdamos stiprinti abipusiai naudingus ryšius, VSAT ir Ukrainos valstybinė pasienio tarnybos vadovai 2015 m. atnaujino bendradarbiavimą. Tarp abiejų valstybių institucijų paprastai sudaromi dviejų metų savitarpio bendradarbiavimo plėtros priemonių planai, pagal kuriuos šalių tarnybų ekspertai keičiasi geriausios praktikos pavyzdžiais sienos kontrolės, tarpvalstybinio nusikalstamumo, rizikos analizės, strateginio planavimo, kinologijos, branduolinio ir cheminio saugumo, imuniteto (institucijos vidaus saugumas), personalo rengimo srityse.

2016–2018 m. VSAT kartu su Vokietijos federaline policija ir Lenkijos pasienio tarnyba sėkmingai įgyvendinto ES Dvynių projektą „Parama Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybai plėtoti integruoto sienų valdymo metodų taikymą kelionės dokumentų patikroje ir identifikuojant vogtas motorines transporto priemones“. Šio projekto tikslas buvo – pagerinti valstybės sienos veiklos pajėgumus, padėti sukurti integruotą sienos apsaugos valdymo sistemą ir suderinti ką su ES standartais, modeliais ir geriausia praktika. Projekto metu sukurta tarpžinybinė integruoto sienų valdymo darbo grupės koncepcija ir padovanota kelionės dokumentų duomenų bazė „KEESING“.

 

BENDRADARBIAVIMAS SU KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ
SIENOS APSAUGOS INSTITUCIJOMIS

 SU SUOMIJOS SIENOS APSAUGOS TARNYBA

Bendradarbiavimo pagrindas – VSAT ir Suomijos sienos apsaugos tarnybos 2002 m. lapkričio 29 d. bendradarbiavimo protokolas, kurio pagrindu vykdomos įvairios dvišalio bendradarbiavimo priemonės.

Istorinė įžvalga: Lietuvos Respublikai siekiant narystės Europos Sąjungoje, 1999–2000 m. VSAT ir Suomijos sienos apsaugos tarnyba įvykdė Europos Komisijos bendrai finansuojamą „Twinning“ (Dvynių) programos projektą, skirtą visapusiškai stiprinti VSAT personalo gebėjimą taikyti Europos Sąjungos ir Šengeno teisyną (acquis). 

2000–2002 m. Lietuvos ir Suomijos vidaus reikalų ministerijoms vykdant Europos Komisijos bendrai finansuojamą Phare Dvynių projektą Nr. LI99/IB-JH-01 „Šengeno acquis priėmimas ir įgyvendinimas, įskaitant nacionalinių registrų sukūrimą ir pasirengimą Šengeno informacinės sistemos naudojimui“ buvo tobulinama VSAT ir kitų Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų personalo kompetencija.

Iki Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje VSAT ir Suomijos sienos apsaugos tarnybos bendradarbiavimas buvo paremtas metiniais bendradarbiavimo planais, kurių priemonės apimdavo platų tarnybos organizavimo ir vykdymo klausimų spektrą.

SU ŠVEDIJOS PAKRANČIŲ APSAUGA

Bendradarbiavimo pagrindas – VSAT ir Švedijos Karalystės pakrančių apsaugos 2001 m. birželio 14 d. bendradarbiavimo susitarimas. Su Švedijos pakrančių apsaugos padaliniais praktinio bendradarbiavimo priemones vykdo VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Pakrančių apsaugos skyrius.

SU VOKIETIJOS FEDERALINE POLICIJA

Bendradarbiavimo priemones organizuoja ir įgyvendina VSAT administracijos padaliniai ir Vokietijos federalinės policijos ryšio pareigūnas (Vokietijos ambasados Lietuvoje diplomatas).
Istorinė įžvalga: iki Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje VSAT ir Vokietijos federalinės pasienio policijos (dabar – Federalinės policijos) bendradarbiavimas buvo paremtas metiniais bendradarbiavimo planais, kurių priemonės apimdavo platų tarnybos organizavimo ir vykdymo klausimų spektrą.

2017 m. Lietuvoje buvo organizuotas pirmas Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Vokietijos sienos apsaugos institucijų vadovų susitikimas, kuris, tikimasi, padės pagrindą nuolatiniam bendradarbiavimui šiuo formatu.

SU KITOMIS VALSTYBĖMIS

SU JUNGTINĖMIS AMERIKOS VALSTIJOMIS

VSAT bendradarbiavimas su Jungtinių Amerikos Valstijų institucijomis yra nukreiptas į VSAT institucinių gebėjimų ir materialinio techninio aprūpinimo stiprinimą panaudojant JAV administracijos suteikiamus finansinius instrumentus. Bendradarbiavimas yra paprastai koordinuojamas su JAV ambasados Lietuvoje darbuotojais (JAV muitinės ir sienos apsauga (mokymų srityje), JAV Gynybos departamentas (sienos apsaugos srityje), JAV Energetikos departamentas (radiacijos srityje).

Vyksta Bendras trijų Baltijos šalių ir JAV formatas dėl regioninio bendradarbiavimo plėtojimo. Jo pagrindu vykdomas trijų Baltijos šalių ir JAV Bendradarbiavimo saugumo srityje dialogas, kuriuo siekiama stiprinti regioninius oro ir sausumos gynybos bei sienos apsaugos pajėgumus bei skatinti efektyvesnį JAV ir trijų Baltijos šalių veiksmų koordinavimą. Šiuo dialogu siekiama užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą ES ir NATO išorės sienų apsaugos srityje. Iškelti pagrindiniai ilgalaikiai tikslai - stiprinti regioninius gynybos bei sienos apsaugos pajėgumus bei skatinti efektyvesnį JAV ir Baltijos šalių veiksmų koordinavimą.

JAV Energetikos departamentas per Nacionalinės atominės saugos admnistraciją nemokamai teikią techninę pagalbą tiek PKP, tiek organizuojant mokymus bendrai (atsakingi SKOV Branduolinio saugumo kompetencijos centras). VSAT šiuo metu gauna paramą pagal 2011 m. vasario 22 d. VSAT ir JAV energetikos departamento (ED) susitarimą „Dėl bendradarbiavimo užkertant kelią nelegaliam branduolinių ir kitų radioaktyviųjų medžiagų gabenimui“.

SU VIETNAMU

VSAT ir Vietnamo Socialistinės Respublikos visuomenės saugumo ministerijos Imigracijos departamentas 2018 m. spalio 12 d. pasirašytas savitarpio supratimo memorandumas „Dėl bendradarbiavimo imigracijos srityje“, kuriuo susitarė reguliariai keistis informacija ir patirtimi apie raidą imigracijos politikos srityje bei keistis informacija dėl esminių nelegalios imigracijos krypčių, tendencijų, būdų ir formų.

Šio memorandumo pagrindu buvo įsteigta „karštoji linija“, kuri elektroninio pašto priemonėmis leido greičiau ir efektyviau vykdyti neteisėtai esančių ir neturinčių jokių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų asmenų identifikavimą.

SU SERBIJOS RESPUBLIKA

VSAT ir Serbijos vidaus reikalų ministerijos Sienos apsaugos policijos direktoratas 2019 m. gruodžio 3 d. pasirašė protokolą „Dėl bendradrabiavimo sienos apsaugos srityje“, kuriuo susitarė bendradarbiauti šiose srityse: kovos su neteisėta migracija, prekyba žmonėmis ir neteisėtu žmonių gabenimu per sieną, kovos su kitomis galimomis grėsmėmis valstybių sienoms.

Nuo 2018 m. VSAT kartu su VRM, Policijos departamentu bei atsakingomis Vengrijos pasienio žinybomis įgyvendina ES Dvynių projektą Serbijoje ,,Šengeno veiksmų plano plėtojimas" (angl. “Development of the Schengen Action Plan”). VSAT atsakinga už 2 komponento įgyvendinimą: pakeisti teisinę sistemą pagal Šengeno acquis ir Šengeno katalogą. Projektą planuojama užbaigti 2020 m.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos.