2017 m. kovo 24 d., penktadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 8196211
Šiandien apsilankė: 1817
Dabar naršo: 110

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Personalo skyriaus vedėjas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą (vienpakopės universitetinės studijos arba magistro kvalifikacinis laipsnis);

- būti susipažinęs su Europos Sąjungos (toliau – ES), Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarnybos veiklą, išmanyti personalo administravimo teisinį reglamentavimą;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų personalo valdymo srityje patirtį;

- gebėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu, žiniatinklio naršymo programa ,,Internet Explorer“, Darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo programų sistema „Kontora 2000“, personalo tvarkymo taikomąja sistema, žinoti dokumentų rengimo taisykles;

- mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių arba rusų) ne žemesniu nei pažengusio (nepriklausomo) vartotojo B1 lygiu;

- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“ ir asmens patikimumo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- planuoja ir organizuoja skyriaus veiklą, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus valstybės tarnautojų darbą, paskirsto užduotis tam, kad būtų užtikrinamas efektyvus skyriaus darbas;

- atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

- atsiskaito Štabo viršininkui už skyriaus veiklą, atskirų užduočių ir pavedimų vykdymą tam, kad būtų užtikrinta skyriaus vykdomų planų (priemonių) kontrolė;

- teikia Štabo viršininkui siūlymus dėl skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, personalo strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo tam, kad būtų įgyvendintos ES, Šengeno teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatos personalo valdymo klausimais;

- teikia Štabo viršininkui siūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo tam, kad būtų užtikrinti teisės aktų, susijusių su personalo administravimo padalinių veikla, reikalavimai;

- teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą tam, kad būtų nustatyti gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas, atlikto darbo pasiekimai ir trūkumai;

- dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas skyriuje konkursų (atrankos) komisijų darbe tam, kad į pareigas skyriuje būtų skiriamas reikalavimus atitinkantis kompetentingas personalas;

- pagal kompetenciją bendradarbiauja su tarnybos struktūrinių padalinių personalo administravimo padaliniais, teikia jiems metodines rekomendacijas ir konsultuoja personalo tvarkymo klausimais tam, kad būtų užtikrintas efektyvus apsikeitimas informacija, sprendžiant probleminius klausimus;

- organizuoja tarnybos centrinės įstaigos pareigūnų fizinio, profesinio pasirengimo, praktinių gebėjimų atitikties nustatytiems reikalavimams eiti tam tikras pareigas patikrinimą, pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe personalo tvarkymo klausimais tam, kad būtų tinkamai ir visapusiškai išnaudotos skyriui suteiktų teisių pagrindu veiklos galimybės;

- siekdamas tobulinti tarnybos personalo gebėjimus, pagal kompetenciją organizuoja ES paramos fondų lėšomis finansuojamų programų priemonių įgyvendinimą, bendradarbiauja su tarnybos padaliniais, kitomis Lietuvos Respublikos įstaigomis tam, kad būtų užtikrintas tarnybos personalo komplektavimo, karjeros ir ugdymo poreikių realizavimas;

- pagal kompetenciją atstovauja tarnybai, vykdo Štabo viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos planai ir pasiekti tarnybos strateginiai tikslai;

- pagal kompetenciją vykdo kitas personalo administravimo padaliniams priskirtinas funkcijas.

 

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.