2017 m. vasario 27 d., pirmadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 8109401
Šiandien apsilankė: 169
Dabar naršo: 13

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Vado pavaduotojas Štabo viršininkas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

- turėti 1 metų vadovaujamo darbo valstybės sienos apsaugos srityje patirtį;

- būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, personalo valdymą, finansinę, ūkinę ir kitą tarnybinę veiklą, išmanyti vadybos teoriją ir praktiką;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas ir pasiūlymus kuruojamais klausimais, savarankiškai planuoti, organizuoti savo profesinę veiklą, sugebėti apibendrinti praktinę patirtį ir perteikti ją kitiems;

- mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba rusų) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

- mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu, žiniatinklio naršymo programa ,,Internet Explorer“, Personalo tvarkomąja sistema (PTTS), Darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo programų sistema ,,Kontora 2000“, išmanyti  dokumentų rengimo taisykles;

- sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvadoIIIskiltį;

- fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį trečiajam lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, ir asmens patikimumo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekdamas užtikrinti tarnybai pavestų veiklos tikslų įgyvendinimą, padeda tarnybos vadui įgyvendinti tarnybos veiklos tikslus, susijusius su personalo valdymo politika, teisės taikymo, vidaus kontrolės, viešųjų pirkimų, dokumentų valdymo bei logistikos veikla, dalyvauja formuojant tarnybos prioritetines veiklos kryptis ir įgyvendinant sprendimus;

- siekdamas užtikrinti tarnybos Štabui pavestų veiklos tikslų įgyvendinimą, organizuoja ir koordinuoja tarnybos vidinį administravimą, kontroliuoja Štabo Teisės skyriaus, Informatikos skyriaus, Finansų skyriaus, Turto valdymo skyriaus, Viešųjų pirkimų skyriaus, Personalo skyriaus, Kanceliarijos veiklą, nustato šių skyrių prioritetines veiklos kryptis, paskirsto užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą, prižiūri, kad būtų laikomasi drausmės ir tinkamai vykdomi pavedimai;

- siekdamas padėti tarnybos vadui įgyvendinti tarnybos personalo valdymo politiką, padeda valdyti tarnybos personalą, organizuoja ir kontroliuoja su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusių funkcijų vykdymą;

- siekdamas, kad būtų užtikrintas tarnybos Štabui pavestų veiklos tikslų bei funkcijų vykdymas, teisės aktų nustatyta tvarka asmeniškai atsako už tarnybos Štabui pavestų veiklos tikslų bei tarnybos vado pavedimų vykdymą;

- siekdamas, kad kuo efektyviau būtų įgyvendinti tarnybos Štabo veiklos tikslai, analizuoja Štabo padalinių veiklą, tobulina darbo ir sąveikos su tarnybos ir jos struktūriniais padaliniais principus, teikia tarnybos vadui pasiūlymus atitinkamiems sprendimams priimti bei organizuoja priimtų sprendimų įgyvendinimą ir vykdo jų kontrolę;

- siekdamas formuoti ir įgyvendinti tarnybos politiką personalo veiklos teisėtumo ir darbo drausmės klausimais, inicijuoja tarnybinius patikrinimus, vykdo jų atlikimo kontrolę bei padeda  užtikrinti tarnybos ir jos struktūrinių padalinių tarnybos drausmės pažeidimų prevenciją;

- siekdamas, kad nebūtų pažeistos asmenų, besikreipiančių į tarnybą, teisės, keliamas tarnybos prestižas, asmeniškai priima interesantus, pagal kompetenciją organizuoja piliečių pareiškimų, skundų bei pasiūlymų nagrinėjimą;

- siekdamas, kad teisinėmis priemonėmis būtų užtikrinti tarnybai pavestų veiklos tikslų ir funkcijų įgyvendinimas, pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, vidaus reikalų ministro įsakymų ir kitų valstybės sienos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų vykdymą tarnyboje ir jos struktūriniuose padaliniuose;

- siekdamas tinkamai įgyvendinti tarnybos Štabo kompetencijai priskirtas funkcijas, per tarnybos Štabo valdybų vadovus organizuoja tarnybos ir jos struktūrinių padalinių personalo valdymą ir veiklos aprūpinimą;

- siekdamas, kad teisinėmis priemonėmis būtų užtikrinti tarnybai pavestų veiklos tikslų ir funkcijų įgyvendinimas, teikia tarnybos vadui pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, tarnybos vado pavedimu organizuoja teisės aktų (išskyrus įstatymus ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimus) projektų rengimą, institucijų ir įstaigų pateiktų tarnybai teisės aktų projektų analizę, derinimą ir vertinimą;

- siekdamas, kad būtų užtikrintas efektyvus tarnybos padalinių darbas, pagal kompetenciją organizuoja tarnybos pasitarimus: peržiūri medžiagą ir vizuoja darbotvarkę (klausimų sąrašą), užtikrina materialinį ir techninį aptarnavimą, pasirašo pasitarimo protokolą (išvadas), inicijuoja darbo grupių ir komisijų sudarymą tarnybos veiklos tobulinimo klausimams nagrinėti,  tarnybos vado pavedimu dalyvauja tarnyboje sudaromų darbo grupių ar komisijų veikloje ar vadovauja joms;

- siekdamas užtikrinti tarnybai nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą, pagal kompetenciją teikia tarnybos vadui pasiūlymus dėl tarnybos struktūrinių padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo, koordinuoja tarnybos centrinės įstaigos darbo reglamento, tarnybos ir jos padalinių nuostatų rengimą, prireikus jų keitimo projektų rengimą;

- siekdamas įgyvendinti tarnybos infrastruktūros plėtrą, atitinkančią Europos Sąjungos reikalavimus, pagal kompetenciją kontroliuoja ir koordinuoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų įsisavinimą, organizuoja ir koordinuoja valstybės investicijų programų, perspektyvinių ir metinių kapitalinės statybos, remonto ir projektavimo darbų vykdymą, viešuosius pirkimus, koordinuoja statybos darbų eigą tarnyboje ir jos struktūriniuose padaliniuose;

- siekdamas palaikyti ir tobulinti tarnybos ir jos struktūrinių padalinių materialinę techninę bazę, užtikrina tinkamą valstybės sienos apsaugos priemonių inžinerinę priežiūrą bei remontą, eksploatacijos normatyvų rengimą, organizuoja jų vykdymo kontrolę;

- siekdamas optimizuoti tarnybos logistikos veiklą, administruoja tarnybos ir jos struktūrinių padalinių ūkinę ir planavimo veiklą, teikia tarnybos vadui apibendrintą informaciją tarnybos ir jos struktūrinių padalinių ūkinės veiklos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl tarnybos ir jos struktūrinių padalinių plėtros strateginių prioritetinių krypčių;

- siekdamas užtikrinti informacinės plėtros projektų įgyvendinimą vykdant valstybės sienos apsaugą, pagal kompetenciją formuoja ir įgyvendina tarnybos politiką informacinių technologijų klausimais, užtikrina tarnyboje informacinės plėtros projektų pagal šiuolaikines informacines ir telekomunikacijų technologijas įgyvendinimą;

- siekdamas, kad kuo efektyviau būtų vykdomos tarnybos funkcijos, kontroliuoja valstybės sienos ženklų, įrenginių būklę, vykdo valstybės sienos žymėjimo vietovėje atliktų darbų techninės priežiūros, valstybės sienos demarkavimo, pasienio teritorijų planavimo ir žemėtvarkos darbų vykdymo kontrolę;

- siekdamas, kad kuo efektyviau ir racionaliau būtų panaudotos tarnybos lėšos, pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja viešojo pirkimo, ūkinių ir kitokių sutarčių (susitarimų) bei kitų dokumentų, reguliuojančių ūkinius ir kitus santykius, projektų rengimą;

- siekdamas, kad būtų užtikrintas tinkamas planavimo procesas tarnyboje, dalyvauja rengiant tarnybos veiklos planus ir programas, investicinius projektus, dalyvauja jų svarstyme kitose valstybės institucijose ir įstaigose;

- siekdamas, kad būtų užtikrintas tinkamas tarnybos atstovavimas, tinkamai įgyvendintos tarnybos Štabo kompetencijai nustatytos funkcijos, pagal kompetenciją bendradarbiauja, palaiko ir plėtoja ryšius su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis, atstovauja tarnybai tarpžinybiniuose susitikimuose ir tarptautiniuose renginiuose;

- siekdamas, kad būtų užtikrinti tarnybos veikos tikslai, pagal kompetenciją leidžia įsakymus, pavedimų vykdymą įformina rezoliucijomis;

- siekdamas kontroliuoti priskirtų veiklos sričių vykdymą, pagal kompetenciją organizuoja tarnybos struktūrinių padalinių veiklos patikrinimus;

- siekdamas, kad teisės aktų nustatytais terminais būtų įvykdyti tarnyboje gauti Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės, vidaus reikalų ministerijos bei tarnybos vado pavedimai,  pagal kompetenciją koordinuoja gautų pavedimų įvykdymą;

- siekdamas užtikrinti tinkamą Štabo veiklos organizavimą, teikia pasiūlymus tarnybos vadui dėl pavaldžių pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, laipsnio suteikimo, atleidimo iš tarnybos, pareigų, paskatinimo, tarnybinių, drausminių nuobaudų skyrimo;

- siekdamas užtikrinti, kad būtų nepertraukiamai vykdomos tarnybos funkcijos, kai nėra tarnybos vado, jį pavaduoja;

- vykdo kitus tarnybos vado nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.

 

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.