2020 m. gegužės 30 d., šeštadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į.k. 188608252
Vertikalus meniu
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Vilniaus PR Migracijos sk.

VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
S K E L B I M A S


Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia atranką į laisvas pareigūno pareigas:
1. Vilniaus pasienio rinktinės (toliau – rinktinė) Migracijos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau – pareigūnas) pareigas.
Pareigybių grupė – 9.
Pareigybę atitinkantis laipsnis - vidaus tarnybos kapitonas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

1. Koordinuoti ir vykdyti užsieniečių kontrolės ir neteisėtos migracijos prevencijos funkcijas, kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją apie migracijos procesus rinkinei priskirtoje teritorijoje, teikti metodinę pagalbą rinktinės struktūriniams padaliniams vykdant užsieniečių kontrolę ir netesėtos migracijos prevenciją.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

2. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo specialiosios veiklos srities – užsieniečių kontrolės ir neteisėtos migracijos prevencijos rinktinei priskirtoje teritorijoje įgyvendinimo funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

3. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį  išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažesnę kaip dvejų metų vidaus tarnybos darbo patirtį;
3.3. mokėti anglų ir rusų kalbas pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
3.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti dirbti su teksto redagavimo, skaičiuoklės, interneto naršymo bei duomenų paieškos kompiuterinėmis programomis;
3.5. būti gerai susipažinęs su Europos Sąjungos, Šengeno, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus ir tarnybinę veiklą;
3.6. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones (be sąlygos vairuoti tik transporto priemones su automatine pavarų dėže) ir ne mažesnį kaip dvejų metų vairavimo stažą;
3.7. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;
3.8. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį trečiajam lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;
3.9. turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

4.    Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:
4.1.  vykdo užsieniečių buvimo ir gyvenimo rinktinės priskirtoje teritorijoje kontrolę;
4.2.  įgyvendina užsieniečių neteisėtos migracijos procesų kontrolę rinktinei priskirtoje valstybės teritorijoje, sprendžia užsieniečių teisinės padėties klausimus;
4.3.  planuoja ir skiria priskirtiems administruoti pareigūnams užduotis ar pavedimus surinkti informaciją, reikalingą užsieniečių neteisėtos migracijos faktams nustatyti, taip pat pasirinktiniams ar tiksliniams patikrinimams atlikti;
4.4.  vykdo nuolatinę neteisėtos migracijos procesų stebėseną, analizuoja pokyčius, numato tendencijas ir grėsmes, teikia pasiūlymus skyriaus viršininkui dėl migracijos procesų kontrolės rinktinės veiklos teritorijoje tobulinimo;
4.5.  analizuoja informaciją apie užsieniečius, pažeidusius Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus, taip pat apie juridinius ir fizinius asmenis, susijusius su neteisėtu užsieniečių atvykimu bei buvimu Lietuvos Respublikoje;
4.6. planuoja, organizuoja ir savarankiškai arba kartu su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldos institucijomis vykdo užsieniečių kontrolės ir neteisėtos migracijos prevencijos priemones (operacijas) rinktinei priskirtoje teritorijoje;
4.7.  pagal kompetenciją organizuoja santuokų, registruotų partnerysčių, įvaikinimo bei įmonių fiktyvumo nustatymą rinktinei priskirtoje teritorijoje;
4.8.  priima sprendimus dėl užsieniečių grąžinimo į užsienio valstybę ar įpareigojimų išvykti iš Lietuvos Respublikos ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą, pagal kompetenciją vykdo išsiunčiamų užsieniečių palydą iki pasienio kontrolės punkto;
4.9.  priima sprendimus dėl vizų panaikinimo ir atšaukimo rinktinei priskirtoje teritorijoje;
4.10. teisės aktų nustatyta tvarka teikia Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenis ir juos pagrindžiančius dokumentus apie užsieniečius, kuriems gali būti uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką;
4.11. koordinuoja sprendimų dėl užsieniečių vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykdymą;
4.12. pagal kompetenciją priima užsieniečių prašymus suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje ir atlieka su tuo susijusius pirminius prieglobsčio procedūros veiksmus;
4.13. teisės aktų nustatyta tvarka sulaiko rinktinei priskirtoje šalies teritorijoje nustatytus užsieniečius, neteisėtai atvykusius ar neteisėtai esančius šalyje, kreipiasi į teismą dėl užsieniečių sulaikymo Užsieniečių registracijos centre ar dėl alternatyvios sulaikymo priemonės skyrimo;
4.14. užtikrindamas tinkamą rinktinės atstovimą teismuose dėl administruojamų skyriaus pareigūnų priimtų sprendimų užsieniečių teisinės padėties klausimais, dalyvauja teismo posėdžiuose nagrinėjant tokių sprendimų ar nutarimų teisėtumą bei nagrinėjant kitus su užsieniečių teisine padėtimi susijusius klausimus;
4.15. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo administracinių nusižengimų teiseną;
4.16. pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą rinktinės struktūriniams  padaliniams, organizuoja ir vykdo pareigūnų mokymus tarnybos vietoje užsieniečių neteisėtos migracijos procesų kontrolės vykdymo klausimais;
4.17. pagal kompetenciją nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų ir institucijų raštus (paklausimus) skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
4.18. pagal kompetenciją teikia siūlymus skyriaus viršininkui dėl sąlygų gerinimo bei paslaugų teikimo užsieniečiams, sulaikytiems ar pateikusiems prieglobsčio prašymus rinktinės struktūriniuose padaliniuose, organizuoja jų laikiną apgyvendinimą;
4.19. rinktinės vado ar jo pavaduotojo pavedimu pagal kompetenciją atstovauja rinktinei tarpžinybiniuose susitikimuose, tarptautiniuose ir kituose renginiuose;
4.20. pagal kompetenciją dalyvauja Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX), kitų Europos Sąjungos institucijų veikloje, susijusioje su neteisėtos imigracijos prevencija ir kontrole bei prieglobsčio procedūromis;
4.21. vykdo su Specialiąja tranzito schema susijusias funkcijas;
4.22. pildo skyriaus pareigūnų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, sudaro budėjimo grafikus;
4.23. siekdamas užtikrinti tinkamą funkcijų vykdymą, naudojasi Dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“, duomenų bazėmis, vairuoja tarnybinę transporto priemonę;
4.24. vykdo kitus rinktinės vadovybės, skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su tarnybos, rinktinės ir skyriaus veiklos tikslų įgyvendinimu.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

5.  Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

____________________________


2. Vilniaus pasienio rinktinės (toliau – rinktinė) Migracijos skyriaus (toliau – skyrius) specialisto (toliau – pareigūnas) pareigas.
Pareigybių grupė – 12.
Pareigybę atitinkantis laipsnis - vidaus tarnybos leitenantas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

1. Vykdyti užsieniečių nelegalios migracijos procesų kontrolę ir su šiais procesais susijusios rizikos analizę rinktinei priskirtoje teritorijoje.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

2. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo specialiosios veiklos srities – užsieniečių kontrolės bei nelegalios migracijos prevencijos rinktinei priskirtoje šalies teritorijoje įgyvendinimo funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

3. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
3.2. turėti įgytą vidaus reikalų profesinę kvalifikaciją arba būti baigusiam vidaus reikalų profesinės mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursus;
3.3. būti gerai susipažinęs su Europos Sąjungos, Šengeno, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus ir tarnybinę veiklą;
3.4.  išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti dirbti su teksto redagavimo, skaičiuoklės, interneto naršymo bei duomenų paieškos kompiuterinėmis programomis;
3.5.  mokėti anglų ir rusų kalbas ne žemesniu kaip pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
3.6.  turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones (be sąlygos vairuoti tik transporto priemones su automatine pavarų dėže) ir ne mažesnį kaip dvejų metų vairavimo stažą;
3.7. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;
3.8. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį trečiajam lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;
3.9. turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:
4.3. renka, analizuoja ir vertina informaciją išaiškinant pažeidimus, susijusius su užsieniečių neteisėtos migracijos procesais, vykdo nustatytų rizikos objektų tikslinius patikrinimus bei priemones, užtikrinančias tokių pažeidimų užkardymą rinktinei priskirtoje teritorijoje;
4.4. renka ir kaupia informaciją apie užsieniečius, pažeidusius Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus, taip pat apie juridinius ir fizinius asmenis, susijusius su neteisėtu užsieniečių atvykimu bei buvimu Lietuvos Respublikoje;
4.5. vykdo užsieniečių kontrolės ir neteisėtos migracijos prevencijos priemones (operacijas) rinktinei priskirtoje teritorijoje, apibendrina šių priemonių rezultatus;
4.6. priima sprendimus dėl užsieniečių grąžinimo į užsienio valstybę ar įpareigojimų išvykti iš Lietuvos Respublikos ir kontroliuoja jų įvykdymą, pagal kompetenciją vykdo išsiunčiamų užsieniečių palydą iki pasienio kontrolės punkto;
4.7. teisės aktų nustatyta tvarka teikia Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenis ir juos pagrindžiančius dokumentus apie užsieniečius, kuriems gali būti uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką;
4.8. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo administracinių nusižengimų teiseną;
4.9. pagal kompetenciją vykdo santuokų, registruotų partnerysčių, įvaikinimo bei įmonių fiktyvumo nustatymą rinktinei priskirtoje teritorijoje;
4.10. pagal kompetenciją priima užsieniečių prašymus suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje ir atlieka su tuo susijusius pirminius prieglobsčio procedūros veiksmus;
4.11. kontroliuoja užsieniečių duomenų įrašymą į Užsieniečių registrą;
4.12. renka ir analizuoja informaciją apie apgaulės būdu gautas vizas, priima sprendimus dėl vizų panaikinimo ir atšaukimo rinktinei priskirtoje teritorijoje;
4.13. teisės aktų nustatyta tvarka sulaiko rinktinei priskirtoje šalies teritorijoje nustatytus užsieniečius, neteisėtai atvykusius ar neteisėtai esančius šalyje, kreipiasi į teismą dėl užsieniečių sulaikymo Užsieniečių registracijos centre ar dėl alternatyvios sulaikymo priemonės skyrimo;
4.14. pagal kompetenciją dalyvauja Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX), kitų Europos Sąjungos institucijų veikloje, susijusioje su neteisėtos imigracijos prevencija ir kontrole bei prieglobsčio procedūromis;
4.15. rinktinės vado ar jo pavaduotojo pavedimu pagal kompetenciją atstovauja rinktinei tarpžinybiniuose susitikimuose, tarptautiniuose ir kituose renginiuose;
4.16. vykdo su Specialiąja tranzito schema susijusias funkcijas;
4.17. siekdamas užtikrinti tinkamą funkcijų vykdymą, naudojasi Dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“, duomenų bazėmis, vairuoja tarnybinę transporto priemonę;
4.18. vykdo kitus rinktinės vadovybės, skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su rinktinės ir skyriaus veiklos tikslų įgyvendinimu.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

________________________________

Atrankoje į laisvas pareigūno pareigas gali dalyvauti tos pačios ar kitos vidaus reikalų įstaigos pareigūnai, buvę pareigūnai, nurodyti Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 80 straipsnyje, kurie nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą, atitinkantys laisvos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje (prašyme nurodomas pretendento vardas, pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis, einamos pareigos ir elektroninio pašto adresas);
2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
3. Gyvenimo aprašymą;
4. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.
Pretendentai gali pateikti nurodytus dokumentus per dokumentų valdymo sistemą, elektroniniu paštu arba siųsti registruotu paštu: Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Vilniaus pasienio rinktinė Vilniaus g. 47, Mickūnų mstl., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav. Dokumentų originalai (jei reikia) gali būti pateikiami atrankos dieną.
Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, jis pateikia prašymą elektroniniu būdu, kitų dokumentų gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo tarnybos byloje.
Papildoma informacija:
Atkreipiame dėmesį, kad tiems, kurie neturi pažymos apie užsienio kalbos mokėjimo lygį, jas išduoda akredituoti centrai. Akredituotų centrų sąrašą rasite: http://portalas.vtd.lt/lt/text/tekstai/visuomenei/valstybes-tarnautoju/atranka/uzsieniokalbumokejimo-tikrinimas-480.html.
Dokumentai priimami iki 2020 m. gegužės 29 d. įskaitytinai, adresu: Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie  LR VRM Personalo valdybos Vilniaus skyriaus (226 kab.), Vilniaus g. 47, Mickūnų mstl., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav. Išsamesnė informacija apie atrankas: Aurelija Survilienė, tarnybos Personalo valdybos Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, el. pašto adresas: aurelija.surviliene@vsat.vrm.lt; tel. 8 687 29965; 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.