2017 m. kovo 24 d., penktadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 8196211
Šiandien apsilankė: 1817
Dabar naršo: 110

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba ekonomikos krypties išsilavinimą;

- turėti 3 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;

- būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, biudžeto bei kitų lėšų naudojimą;

- išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu, Darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo programų sistema ,,Kontora 2000“;

- sugebėti vadovauti, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą;

- mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba rusų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Slaptai“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- planuoja ir organizuoja skyriaus darbą bei atsako už jo rezultatus, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslai;

- siekdamas užtikrinti skyriaus planavimo procesą, teikia pasiūlymus tarnybos metiniam veiklos planui, rengia skyriaus metinį veiklos planą;

- atlieka nuolatinę teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų atlikimą, ir jų pakeitimų stebėseną tam, kad viešieji pirkimai būtų įvykdyti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka;

- rengia tarnybos viešųjų pirkimų organizavimo ir supaprastintų pirkimų taisykles bei kitus su viešaisiais pirkimais susijusius tvarkomuosius tarnybos dokumentus, tikrina jų atitiktį galiojantiems teisės aktams tam, kad atliekant viešuosius pirkimus būtų įgyvendinti Viešųjų pirkimų įstatyme numatyti viešųjų pirkimų principai;

- rengia tarnybos metų viešųjų pirkimų planą pagal iniciatorių pateiktus duomenis ir teikia tvirtinti tarnybos vadui tam, kad būtų užtikrintas tinkamas lėšų panaudojimas ir tarnybos strateginių planų įgyvendinimas;

- organizuoja ir kontroliuoja ataskaitų apie viešuosius pirkimus rengimą ir pateikimą suinteresuotoms institucijoms tam, kad būtų užtikrinti Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai;

- organizuoja ir kontroliuoja viešųjų pirkimų vykdymą, atitinkantį Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, reikalavimus tarnybos ir jos struktūriniuose padaliniuose tam, kad viešieji pirkimai būtų įvykdyti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka;

- dalyvauja nagrinėjant tiekėjų (rangovų) pretenzijas ir kitus klausimus, susijusius su viešaisiais pirkimais, tam, kad būtų laikomasi Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų;

- teikia siūlymus tarnybos vadui dėl viešųjų pirkimų komisijos sudėties, dalyvauja tarnybos viešųjų pirkimų komisijų veikloje bei teikia pasiūlymus dėl pirkimų procedūrų vykdymo tam, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms suformuluoti uždaviniai;

- teikia praktinę bei metodinę pagalbą tarnybos ir jos struktūrinių padalinių darbuotojams, siekdamas užtikrinti racionalų lėšų panaudojimą bei vykdomų viešųjų pirkimų kokybę;

- tarnybos vado nustatyta tvarka tarnybos padaliniuose atlieka funkcinę vidaus kontrolę, kad būtų užtikrintas tinkamas Viešųjų pirkimų įstatymo vykdymas;

- teikia siūlymus tarnybos vado pavaduotojui Štabo viršininkui dėl skyriaus nuostatų ir pareigybių sąrašo bei pareigybių aprašymų, skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo;

- vykdo kitus tarnybos vado, tarnybos vado pavaduotojo Štabo viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.