2017 m. sausio 23 d., pirmadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 7987061
Šiandien apsilankė: 2244
Dabar naršo: 82

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Veiklos ir biudžeto planavimo skyriaus vedėjas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, viešojo administravimo ar teisės krypties išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo patirtį;

- būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarnybinę veiklą reglamentuojančiais dokumentais;

- išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, Darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo programų sistema „Kontora 2000“ ir naudotis duomenų bazėmis;

- sugebėti vadovauti, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą;

- gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

- mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba rusų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekdamas užtikrinti efektyvų skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbą, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą bei asmeniškai atsako už skyriui pavestų veiklos tikslų įgyvendinimą;

- kontroliuoja vykdomus pavedimus ir sprendžia skyriaus kompetencijai priskirtus klausimus tam, kad būtų užtikrintas skyriui priskirtų funkcijų įgyvendinimas;

- užtikrina tarnybos veiklos planavimą ir veiklos efektyvumo vertinimą tam, kad būtų įgyvendinamas nenutrūkstamas veiklos planavimas tarnyboje;

- kontroliuoja dokumentų, susijusių su tarnybos veiklos planavimu, parengimą nustatytu laiku tam, kad būtų užtikrintas tarnybai pavestų uždavinių įgyvendinimas ir bendradarbiavimas su kitomis institucijomis;

- organizuoja tarnybos veiklos planų rengimą, tikslinimą, stebėseną tam, kad būtų pasiekti vykdomose programose numatyti tikslai ir uždaviniai;

- kontroliuoja informacijos, reikalingos parengti vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių (n + 2)-ųjų metų strateginio veiklos plano programas, kurias įgyvendinant dalyvauja tarnyba, pateikimą nustatytu laiku Vidaus reikalų ir Finansų ministerijoms tam, kad būtų atspindėta tarnybos vykdoma veikla vidaus reikalų ministrui pavestoje vienoje iš valdymo sričių;

- užtikrina tarnybos veiklos ataskaitų parengimą ir pateikimą tarnybos vadui, Vidaus reikalų ministerijai, kitoms institucijoms tam, kad visapusiškai būtų atspindėta tarnybos veikla, planuojamo laikotarpio tarnybos veiklos prioritetai;

- pagal kompetenciją analizuoja ir vertina tarnybos padalinių teikiamus siūlymus dėl veiklos plėtros poreikių, teikia pasiūlymus dėl veiklos prioritetų (krypčių), naujų priemonių, planų (projektų), finansavimo šaltinių jiems įgyvendinti tam, kad būtų pasiekti tarnybos vykdomų programų tikslai;  

- koordinuoja ir organizuoja tarnybos biudžeto projekto, programos sąmatų rengimą ir tvirtinimą, siekdamas nustatytu laiku pateikti Finansų ministerijai;

- siekdamas, kad tarnybai skirti valstybės biudžeto asignavimai ir ES paramos lėšos  būtų panaudotos racionaliai, ekonomiškai ir rezultatyviai, organizuoja asignavimų, ES paramos lėšų  panaudojimo analizę ir  kontrolę bei programos sąmatų tikslinimą, ES paramos lėšų perskirstymą tarp projektų;

- koordinuoja valstybės biudžeto, Europos Sąjungos paramos ir kitomis lėšomis finansuojamų projektų rengimą ir pateikimą Lietuvos Respublikos ministerijoms pagal kompetenciją;

- kontroliuoja ES paramos ir kitomis lėšomis vykdomų projektų eigą, kad pateikti tarnybos vadui pasiūlymus dėl lėšų racionalesnio panaudojimo ar  perskirstymo;

- siekdamas tobulinti veiklos ir biudžeto planavimą tarnyboje, pagal kompetenciją savarankiškai arba kartu su kitais tarnybos padaliniais dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, nagrinėja pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su veiklos ir biudžeto planavimo tobulinimu;

- esant poreikiui atlieka veiklos kokybės kontrolinius patikrinimus vietoje, siekdamas nustatyti galimus pažeidimus ar galimus neleistino paramos naudojimo atvejus, rengia metodines rekomendacijas dėl ES paramos lėšų racionalesnio panaudojimo;

- pagal kompetenciją dalyvauja kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, posėdžiuose, darbo grupių ir komisijų veikloje;

- pagal kompetenciją teikia tarnybos vadui pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų paskatinimo, paskyrimo į pareigas, tarnybinių nuobaudų taikymo, kontroliuoja skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo drausmę, siekdamas užtikrinti Valstybės tarnybos įstatymo nuostatų, tarnybos vidaus tvarkos taisyklių vykdymą;

- vykdo kitus tarnybos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.