2017 m. sausio 23 d., pirmadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 7987061
Šiandien apsilankė: 2244
Dabar naršo: 82

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Vidaus audito skyriaus vedėjas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos, viešojo administravimo ar teisės krypties išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo audito arba vidaus audito srityje patirtį;

- mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba rusų) pradedančio vartotojo lygmens A 2 lygiu;

- būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarnybos ir vidaus reikalų sistemos įstaigų veiklą, tarptautiniais audito ir vidaus audito profesinės praktikos standartais ir mokėti taikyti juos praktiniame darbe;

- išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu, Darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo programų sistema ,,Kontora 2000“;

- sugebėti vadovauti, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą;

- turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Visiškai slaptai“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- atsako už skyriaus veiklą, savarankiškai organizuoja skyriaus darbą, pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus tarnybos vadui tam, kad sistemingai ir visapusiškai vertinant rizikos valdymą ir vidaus kontrolę būtų padėta tarnybos vadui gerinti tarnybos veiklos efektyvumą;

- parengia ir teikia tarnybos vadui tvirtinti skyriaus vidaus audito metodiką, parengtą vadovaujantis finansų ministro patvirtinta pavyzdine Vidaus audito metodika tam, kad atliekant vidaus auditą būtų laikomasi norminiuose teisės aktuose numatytų procedūrų;

- atsižvelgdamas į atliktą tarnybos rizikos vertinimo analizę, tarnybos struktūrinių padalinių vadovų pasiūlymus, planuoja skyriaus veiklą, sudaro strateginius ir metinius skyriaus veiklos planus, juos raštu suderinęs su tarnybos vadu tam, kad būtų užtikrinti vidaus audito ir vidaus kontrolės įstatymo reikalavimai;

- prižiūri skyriaus valstybės tarnautojų atliekamą vidaus auditą ir įvertina jų darbo dokumentų ir vidaus audito ataskaitos kokybę tam, kad vidaus auditai būtų atliekami vadovaujantis norminių teisės aktų reikalavimų;

- pagal kompetenciją atstovauja tarnybai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose vidaus audito klausimais tam, kad būtų užtikrintas bendradarbiavimas;

- pataria tarnybos bei jos struktūrinių padalinių vadovams vidaus kontrolės klausimais tam, kad būtų įgyvendinti strateginiai veiklos tikslai;

- užtikrina vidaus audito pažangos stebėjimą tam, kad būtų tarnyboje sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema;

- teikia siūlymus tarnybos vadui dėl skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo, teisės aktų nustatyta tvarka surašo karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos kasmetinio vertinimo išvadas tam, kad skyriaus valstybės tarnautojai būtų objektyviai vertinami ir vykdomi norminių teisės aktų reikalavimai;

- palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis tam, kad būtų keliama auditorių kvalifikacija;

- finansų ministro nustatyta tvarka rengia informaciją apie vidaus audito skyriaus veiklą bei Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis finansuojamų projektų ar programų vidaus auditą tam, kad būtų vykdomi norminių teisės aktų reikalavimai;

- stebėtojo teisėmis dalyvauja tarnybos organizuojamuose pasitarimuose, komisijų, darbo grupių posėdžiuose tam, kad būtų laikomasi numatytų procedūrų ir norminių teisės aktų reikalavimų;

- pagal suderintą su tarnybos vadu skyriaus veiklos planą organizuoja tarnybos ir jos struktūrinių padalinių vidaus auditą tam, kad būtų pagerintas tarnybos veiklos efektyvumas;

- iki kiekvienų metų kovo 1 d. parengia ir pateikia Finansų ministerijai ir tarnybos vadui skyriaus veiklos ataskaitą tam, kad būtų vykdomi norminių teisės aktų reikalavimai;

- vykdo kitus tarnybos vado pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti tarnybos strateginiai veiklos tikslai.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.