2017 m. sausio 23 d., pirmadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 7987061
Šiandien apsilankė: 2244
Dabar naršo: 82

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

KPKOV Ikiteisminio tyrimo organizavimo skyriaus viršininkas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (vienpakopių universitetinių studijų arba bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius);

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų ikiteisminio tyrimo darbo patirtį;

- būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, baudžiamąją ir administracinę teisę, baudžiamąjį procesą, ikiteisminį tyrimą, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro rekomendacijas dėl ikiteisminio tyrimo atlikimo ir tarnybinę veiklą;

- turėti darbo koordinavimo įgūdžių, mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti skyriaus veiklą, mokėti savarankiškai identifikuoti, gebėti valdyti, sisteminti ir analizuoti problemas, teikti jų sprendimo būdus ir daryti išvadas;

- mokėti vieną užsienio kalbą (anglų arba rusų) pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

- išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, Darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo programų sistema „Kontora 2000“, sugebėti naudotis duomenų bazėmis;

- sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

- fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnus, priskiriamiems pagal darbo pobūdį trečiajam lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Visiškai slaptai“, ir asmens patikimumo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekdamas, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos tikslai ir funkcijos, nustato skyriaus prioritetines veiklos kryptis, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus pareigūnų veiklą;

- siekdamas užtikrinti valdybai pavestų veiklos tikslų įgyvendinimą, dalyvauja nustatant prioritetines valdybos veiklos kryptis;

- siekdamas, kad būtų užtikrintas tarnybos kompetencijai priskirtų nusikalstamų veikų atskleidimas ir tyrimas, koordinuoja, kontroliuoja rinktinių pareigūnų ikiteisminio tyrimo veiklą, teikia metodinę ir praktinę pagalbą šių padalinių pareigūnams;

- siekdamas užtikrinti valdybai pavestų veiklos tikslų įgyvendinimą, dalyvauja rengiant įvairias pažymas ir ataskaitas valdybos kompetencijai priskirtais klausimais;

- siekdamas užtikrinti valdybai pavestų funkcijų vykdymą pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su ikiteisminio tyrimo veikla;

- siekdamas organizuoti skyriaus veiklą, teikia siūlymus dėl skyriaus funkcijų ir pareigybių aprašymo tobulinimo, pavaldžių pareigūnų skatinimo, kvalifikacijos kėlimo, darbo sąlygų gerinimo;

- siekdamas, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika, duoda skyriaus pareigūnams pavedimus, kad nustatytų nusikalstamą veiką padariusį asmenį ir tokios veikos aplinkybes (duodami pavedimai negali prieštarauti ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio prokuroro nurodymams ar pavedimams);

- siekdamas užtikrinti skyriui pavestų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją apie skyriaus tarnybinę veiklą, tyrimo praktiką, daro apibendrinimus;

- siekdamas užtikrinti skyriui pavestų veiklos tikslų įgyvendinimą, planuoja skyriaus darbą, tarnybos vado įgaliotas priima sprendimus pradėti ikiteisminius tyrimus (užrašo rezoliucijas esamojo laiko pirmuoju asmeniu ant pareiškimo, pranešimo ar skundo apie nusikalstamas veikas) ar atsisakyti pradėti ikiteisminius tyrimus;

- siekdamas, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika, pagal savo kompetenciją bendradarbiauja dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo baudžiamosiose bylose su atitinkamo lygio prokuratūrų bei kitų teisėsaugos, teisėtvarkos ir viešojo administravimo institucijų pareigūnais;

- siekdamas tinkamai įgyvendinti valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas, pagal kompetenciją atstovauja valdybai (tarnybai) tarpžinybiniuose susitikimuose ir tarptautiniuose renginiuose;

- siekdamas užtikrinti, kad nepertraukiamai būtų vykdomos valdybos funkcijos, nesant valdybos viršininko, laikinai vykdo jo funkcijas;

- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.