2017 m. kovo 24 d., penktadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 8196211
Šiandien apsilankė: 1817
Dabar naršo: 110

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Finansų skyriaus vyresnysis specialistas (2)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

- būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, ūkinę ir finansinę veiklą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais tarnybinę veiklą reglamentuojančiais dokumentais;

- išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, Darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo programų sistema „Kontora 2000“  bei naudotis duomenų bazėmis;

- sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą;

- gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas buhalterinės apskaitos klausimais;

- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekdamas užtikrinti teisingą išmokų darbuotojams apskaičiavimą ir išmokėjimą, skaičiuoja tarnautojų ir darbuotojų (toliau – darbuotojų) darbo užmokestį, pildo darbo užmokesčio apskaitos korteles, apskaičiuoja ir laiku išskaičiuoja gyventojų pajamų mokestį, įnašus socialiniam draudimui ir kitus išskaitymus pagal vykdomuosius raštus arba darbuotojų pavedimus;

- tvarko išskaitymų analitinę apskaitą pagal kiekvieną išskaitos rūšį tam, kad analitinės apskaitos duomenys atitiktų likučius, pavaizduotus finansinėje atskaitomybėje;

- skaičiuoja maitinimosi išlaidų pinigines kompensacijas ir butpinigius. Pildo ataskaitas apie šių kompensacijų apskaičiavimą ir išmokėjimą;

- siekdamas užtikrinti buhalterinės apskaitos įrašų atitikimą įrašams analitinės apskaitos registruose, tikrina integruotos Finansų apskaitos sistemos (toliau – IFAS) duomenis su darbo užmokesčio programos analitinės apskaitos duomenimis;

- tam, kad laiku būtų atsiskaitoma su darbuotojais ir mokesčius administruojančiomis institucijomis, kaupia ir sistemina informaciją mokėjimo pavedimams parengti, kontroliuoja, kad nustatytu laiku būtų pervedamos išskaičiuotos iš darbo užmokesčio sumos Sodrai, Mokesčių inspekcijai, pagal darbuotojų pavedimus;

- sudaro ir teikia darbo užmokesčio ataskaitas statistikai, Socialinio draudimo fondo valdybai, Mokesčių inspekcijai, kad būtų užtikrintas informacijos pateikimas suinteresuotoms institucijoms  nustatytais terminais;

- rengia suderinimo aktus Mokesčių inspekcijai ir Socialinio draudimo fondo valdybai tam, kad būtų suderintos tarpusavio operacijos su viešojo sektoriaus subjektais;

- pildo pažymas apie išmokėtą darbuotojams darbo užmokestį pensijoms skirti, turtui deklaruoti, kompensacijoms išmokėti ir kitais atvejais, pildo piniginius atestatus;

- sutikrina darbo laiko apskaitos žiniaraščių duomenis su Socialinio draudimo fondo valdybos informacinės sistemos duomenimis apie išduotus nedarbingumo pažymėjimus, kad užtikrintų teisingą nedarbingumo pašalpų paskaičiavimą ir išmokėjimą;

- tam, kad užtikrintų grynųjų pinigų darbo užmokesčiui ir kitoms išmokoms užsakymą laiku, tikrina atitinkamų išlaidų straipsnių likučius banko sąskaitoje;

- siekdamas užtikrinti buhalterinės apskaitos politikos nuostatų vykdymą, apskaičiuoja atostogų rezervą ir jį registruoja IFAS sistemoje;

- kontroliuoja biudžeto asignavimų darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui bei darbdavio socialinei paramai panaudojimą;

- rengia tarnybos biudžeto vykdymo ataskaitas, susijusias su darbo užmokesčio, socialinio draudimo bei darbdavių socialinės paramos lėšų panaudojimu;

- kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas IFAS darbo užmokesčio modulio veikimas, pagal savo kompetenciją teikia metodinę pagalbą tarnybos padaliniams darbo užmokesčio klausimais, kaupia ir sistemina klausimus, gautus iš tarnybos padalinių, susijusius su sistemos funkcionavimu, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui IFAS darbo užmokesčio modulio tobulinimo klausimais;

- pagal savo veiklos sritį teikia pasiūlymus ir rengia raštų, tarnybos vado įsakymų ir jais tvirtinamų kitų teisės aktų projektus, kad būtų užtikrintas tinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas;

- kad būtų tinkamai sutvarkytos ir įformintos buhalterinės bylos, tvarko bylas ir nustatytais terminais jas perduoda tarnybos archyvui;

- vykdo kitus tarnybos vadovybės ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio  pavedimus, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.