2019 m. balandžio 23 d., antradienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į.k. 188608252
Vertikalus meniu
Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Finansų skyriaus vyresnysis specialistas (4)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

- būti susipažinusiam su ES, Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, ūkinę ir finansinę veiklą, ir kitais tarnybinę veiklą reglamentuojančiais dokumentais;

- išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, Darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo programų sistema „Kontora 2000“ ir naudotis duomenų bazėmis;

- sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą;

- gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas buhalterinės apskaitos klausimais;

- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekdamas užtikrinti ES lėšų panaudojimo kontrolę, tvarko tarnybos ES paramos lėšomis (toliau – ES paramos lėšos) finansuojamų veiklos išlaidų apskaitą, rengia išlaidų ataskaitą (deklaraciją) su visais išlaidas patvirtinančiais dokumentais;

- pagal pasirašytas finansinės paramos sutartis teikia prašymus atsakingajai ir įgyvendinančiajai institucijoms paramai gauti tam, kad užtikrintų finansinės paramos lėšų apskaitos taisyklių nuostatų vykdymą;

- tam, kad tarnybos padaliniai laiku gautų ir panaudotų finansinės paramos lėšas, pagal tarnybos vado įsakymu patvirtintą lėšų paskirstymą, nustatytais terminais perveda lėšas, skirtas veiklos išlaidoms finansuoti, tarnybos padaliniams; 

- siekdamas užtikrinti, kad nustatytais terminais būtų pateiktos ataskaitos atsakingajai  ir įgyvendinančiajai institucijoms, gavęs iš tarnybos padalinių ataskaitas (deklaracijas) apie išlaidoms finansuoti skirtų paramos lėšų panaudojimą, sutikrina deklaracijoje nurodytą informaciją su išlaidas pagrindžiančiais dokumentais;

- teikia pastabas tarnybos padaliniams dėl deklaracijų pildymo, apibendrina tarnybos  padalinių pateiktų deklaracijų duomenis, susistemina pagal veiklos rūšis ir teikia bendrą tarnybos  išlaidų ataskaitą (deklaraciją) su visais išlaidas patvirtinančiais dokumentais atsakingajai  ir įgyvendinančiajai institucijoms; 

- siekdamas užtikrinti ES paramos lėšų  administravimo taisyklių vykdymą, paramos sutartyje nustatytais terminais ir forma teikia atsakingajai ir įgyvendinančiajai institucijoms  informaciją apie atliktus mokėjimus kartu su išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijomis;

- atsižvelgdamas į paramos lėšų panaudojimą pagal veiklos rūšis, teikia pasiūlymus šiais klausimais, siekdamas užtikrinti racionalų finansinės paramos lėšų panaudojimą;

- siekdamas užtikrinti informacijos apie finansinės paramos lėšų panaudojimą  pateikimą laiku, gavęs galutinę išvadą dėl išlaidų pripažinimo (nepripažinimo) tinkamomis, raštu apie tai informuoja tarnybos  padalinius;

- pagal savo veiklos sritį rengia raštų, tarnybos vado įsakymų projektus ES lėšų apskaitos ir deklaracijų pildymo klausimais, teikia šiais klausimais struktūriniams padaliniams metodinę pagalbą tam, kad tarnybos struktūriniuose padaliniuose būtų užtikrintas vienodas buhalterinės apskaitos tvarkymas;

- tvarko kitų lėšų, gautų iš tarptautinių organizacijų ir kitų šaltinių, buhalterinę apskaitą, rengia ataskaitas apie šių lėšų panaudojimą;

- kad būtų tinkamai sutvarkytos ir įformintos buhalterinės bylos, tvarko bylas ir nustatytais terminais jas perduoda tarnybos archyvui;

- vykdo kitus tarnybos vadovybės ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.