2017 m. kovo 24 d., penktadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 8196211
Šiandien apsilankė: 1817
Dabar naršo: 110

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Teisės skyriaus vyresnysis specialistas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (vienpakopių universitetinių studijų arba bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius);

- mokėti apibendrinti praktinę patirtį, turėti gerus analitinius sugebėjimus;

- gerai išmanyti Europos Sąjungos ir Šengeno teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo tvarką, mokėti taikyti šias žinias praktiniame darbe;

- išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu, Darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo programų sistema ,,Kontora 2000“;

- sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą;

- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekdamas disponuoti naujausia informacija apie teisės aktų pakeitimus, nuolat seka įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimus, papildymus, naujų teisės aktų priėmimą, savarankiškai juos studijuoja, atlieka įstatymų, jų projektų bei kitų teisės aktų vertinimą, teikia pasiūlymus dėl naujų teisės aktų ar jų pakeitimų projektų rengimo;

- siekdamas užtikrinti tinkamą teisės aktų taikymą tarnyboje, analizuoja tarnybos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, dalyvauja sprendžiant galiojančių teisės aktų įgyvendinimo praktikoje problemas bei tarnybos ir jos struktūrinių padalinių teisinio darbo organizavimo klausimus;

- siekdamas, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas, rengia ir dalyvauja rengiant tarnybos vado įsakymų ir įsakymais tvirtinamų teisės aktų projektus;

- siekdamas užtikrinti, kad teikiami tarnybos vadovybei tvirtinti (vizuoti) teisės aktų projektai atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, tikrina juos, patvirtina viza arba pateikia motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

- siekdamas, kad būtų užtikrinti tarnybos veiklos tikslai, vertina bei derina tarnybai pateiktų kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektus;

- siekdamas, kad būtų užtikrinti tarnybos strateginiai tikslai, tarnybos vadovybės pavedimu dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių bei įvairių komisijų veikloje;

- siekdamas, kad būtų užtikrintas tinkamas tarnybos atstovavimas ir interesų gynimas,  pagal kompetenciją atstovauja tarnybai bei jos struktūriniams padaliniams Lietuvos Respublikos valstybės valdžios, valdymo institucijose, Lietuvos Respublikos teismuose;

- siekdamas užtikrinti skyriaus veiklos tikslų įgyvendinimą, rengia ataskaitas, pažymas bei kitą informacinę medžiagą tarnybos personalo tarnybinių nusižengimų tyrimo, prevencijos apibendrinimo klausimais;

- siekdamas užtikrinti tarnybos padalinių personalo veiklos teisėtumą, tarnybos vado pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus, tarnybinių nusižengimų bei nelaimingų atsitikimų tarnyboje tyrimus;

- pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su kitų valstybės institucijų tarnautojais;

- siekdamas formuoti ir organizuoti tarnyboje vienodos administracinės praktikos įgyvendinimą, renka ir analizuoja informaciją apie tarnybos padalinių administracinę praktiką pagal kompetenciją tiriant administracinių teisės ir įstatymų pažeidimų bylas bei šiose bylose priimant nutarimus; 

- siekdamas užtikrinti tinkamą skyriaus darbo laiko apskaitą, tvarko skyriaus tarnautojų  darbo laiko apskaitą;

- siekdamas užtikrinti tinkamą skyriaus dokumentų apskaitą ir apsaugą, kaupia ir tvarko skyriaus dokumentus pagal bylų nomenklatūrą, atitinkamai rengia ir perduoda bylas į archyvą;

- vykdo kitus tarnybos vado, tarnybos vado pavaduotojo Štabo viršininko, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.