2017 m. kovo 24 d., penktadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 8196211
Šiandien apsilankė: 1817
Dabar naršo: 110

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (2)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

- būti gerai susipažinęs su tarnybos veiklą, personalo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo organizavimą reglamentuojančiais Europos Sąjungos (toliau – ES), Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;

- turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo personalo kvalifikacijos tobulinimo organizavimo srityje ir administruojant ES struktūrinių paramos fondų projektus patirtį;

- gebėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu, žiniatinklio naršymo programa ,,Internet Explorer“, Personalo tvarkomąja sistema, Darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo programų sistema „Kontora 2000“, žinoti dokumentų rengimo taisykles;

- mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų) ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B1 lygiu;

- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekdamas užtikrinti planingą skyriaus veiklą, dalyvauja rengiant skyriaus veiklos, tarnybos mokymo bei kitus planus, teikia siūlymus dėl skyriaus darbo organizavimo, tarnybos personalo ugdymą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

- renka duomenis ir analizuoja tarnybos ir jos struktūrinių padalinių darbuotojų mokymo (kvalifikacijos tobulinimo) poreikius tam, kad būtų parengti centralizuoti kvalifikacijos tobulinimo planai, įvertintos skiriamos lėšos, sudaryti kvalifikacijos tobulinimo kursų dalyvių sąrašai;

- pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl kvalifikacijos tobulinimo prioritetinių krypčių formavimo, strateginių planų sudarymo, mokymo programų projektų tam, kad būtų įgyvendinti tarnybos personalo mokymo, kvalifikacijos tobulinimo tikslai;

- koordinuoja tarnybos einamųjų metų centralizuoto kvalifikacijos tobulinimo ir kitų planų rengimą bei jų vykdymą tam, kad personalas įgytų ES išorės sienų apsaugos pareigūnams reikalingų žinių ir įgūdžių;

- rengia paraiškas, techninius reikalavimus ES struktūrinių paramos fondų mokymo organizavimo paslaugų pirkimui, pagal kompetenciją organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja šių fondų lėšomis finansuojamų projektų mokymų eigą, rengia, tvarko, teikia ir saugo atskaitomybės dokumentus (pažymas, ataskaitas, sąskaitas ir kitus) tam, kad būtų tikslingai ir pagrįstai įsisavinamos ES struktūrinių paramos fondų lėšos, išnaudojamos galimybės tarnybos personalo kompetencijai tobulinti;

- pagal kompetenciją koordinuoja tarnybos Pasieniečių mokyklos vykdomus mokymus, bendradarbiauja su Mykolo Romerio universitetu bei kitomis Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių mokymo institucijomis skyriaus veiklos klausimais tam, kad būtų užtikrintas personalo mokymo (kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo) poreikių realizavimas, efektyvus apsikeitimas informacija;

- siekiant užtikrinti tinkamą priėmimą į vidaus tarnybą, organizuoja siuntimų mokytis vidaus reikalų ir kitose švietimo įstaigose išdavimą, trišalių stojimo į vidaus tarnybą sutarčių sudarymą bei teikia siūlymus dėl jų sudarymą ir turinį reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

- teikia tarnybos ir jos struktūriniams padaliniams metodines rekomendacijas bei konsultuoja personalo mokymo planavimo ir organizavimo klausimais tam, kad būtų nuosekliai ir laiku įgyvendintos teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios personalo mokymą, kvalifikacijos tobulinimą bei pareigūnų profesinį ugdymą;

- sistemina, apibendrina, analizuoja informaciją, rengia ataskaitas, pažymas ar kitus dokumentus centralizuoto tarnybos personalo kvalifikacijos tobulinimo klausimais tam, kad būtų kontroliuojamas profesinio rengimo (kvalifikacijos tobulinimo) planinių priemonių įgyvendinimas;

- dalyvauja tikrinant tarnybos centrinės įstaigos, struktūrinių padalinių pareigūnų fizinį, profesinį pasirengimą, praktinių gebėjimų atitiktį nustatytiems reikalavimams eiti tam tikras pareigas tam, kad būtų įvertinta pareigūnų parengtis vykdyti nustatytus uždavinius, esant būtinumui teikia siūlymus dėl nustatytų reikalavimų pakeitimo ar tobulinimo;

- įvertinęs laisvų pareigybių komplektavimo tarnybos struktūriniuose padaliniuose poreikius ir galimybes, pagal kompetenciją organizuoja Pasieniečių mokyklos ir kitų švietimo įstaigų absolventų įdarbinimą tarnybos struktūriniuose padaliniuose tam, kad būtų užtikrintas tarnybos įsipareigojimų pagal trišales stojimo į vidaus tarnybą sutartis vykdymas, komplektuojamos laisvos pareigybės;

- laikinai nesant vyresniojo specialisto, atsakingo už tarnybos centrinės įstaigos personalo kvalifikacijos tobulinimo organizavimą, vykdo jo funkcijas;

- pagal kompetenciją atstovauja skyriui, vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio tarnybos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos planai ir tarnybos strateginiai tikslai.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.