2017 m. kovo 24 d., penktadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 8196211
Šiandien apsilankė: 1817
Dabar naršo: 110

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (3)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

- būti gerai susipažinęs su tarnybos veiklą, personalo mokymo (kvalifikacijos tobulinimo) organizavimą reglamentuojančiais Europos Sąjungos (toliau – ES), Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo personalo valdymo srityje patirtį;

- gebėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu, žiniatinklio naršymo programa ,,Internet Explorer“, personalo tvarkymo taikomąja sistema, Darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo programų sistema „Kontora 2000“, žinoti dokumentų rengimo taisykles;

- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- analizuoja kiekybinius ir kokybinius tarnybos pareigybių ir personalo sudėties pokyčius, pareigybių komplektavimo eigą ir tendencijas tam, kad skyriaus vedėjui būtų pateikta objektyvi informacija, siūlymai dėl pareigybių komplektavimo, specialistų rengimo poreikių;

- siekdamas užtikrinti planingą Štabo veiklą, dalyvauja rengiant skyriaus veiklos planus, pagal kompetenciją teikia skyriaus vedėjui informaciją apie vykdomų planų priemonių įgyvendinimą;

- bendradarbiauja su tarnybos struktūriniais padaliniais, kaupia, sistemina, analizuoja iš jų gautą ir turimą personalo tvarkymo taikomosios sistemos, Vidaus reikalų pareigūnų registro duomenų bazėje statistinę informaciją personalo klausimais, jos pagrindu rengia ataskaitas, pažymas ir kitus dokumentus tam, kad jie galėtų būti panaudoti atitinkamiems planavimo dokumentams parengti, nustatyta tvarka pateikti atitinkamoms valstybės institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms;

- pagal kompetenciją vertina teikimus tarnybos vadui dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ar apdovanojimo, rengia dokumentus dėl tarnybos personalo skatinimo, apdovanojimo valstybiniais ir žinybiniais apdovanojimais, dalyvauja jų teikimo procedūrose, veda žinybinių ženklų apskaitą;

- pagal kompetenciją vertina teikimus tarnybos vadui dėl specialiųjų nekarinių vidaus tarnybos laipsnių suteikimo, rengia tarnybos vado įsakymų ir kitų dokumentų dėl laipsnių suteikimo (nesuteikimo) projektus;

- tvarko duomenis tarnybos personalo tvarkymo taikomosios sistemos, Vidaus reikalų pareigūnų registro duomenų bazėse, teikia skyriaus vedėjui automatizuoto personalo duomenų tvarkymo tobulinimo klausimais siūlymus, siekdamas, kad būtų diegiamos naujos technologijos, mažinamos statistinei informacijai sisteminti ir tvarkyti darbo laiko sąnaudos;

- pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su tarnybos struktūriniais, Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniais, kitomis valstybės įstaigomis tarnybos personalo statistikos, jos tvarkymo, teikimo klausimais tam, kad efektyviai ir saugiai būtų užtikrintas apsikeitimas objektyvia informacija;

- laikinai nesant už pareigybių sąrašų sudarymą atsakingo vyriausiojo specialisto, atlieka jo funkcijas;

- pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus, pareiškimus, atstovauja skyriui, vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos planai.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.