2017 m. sausio 23 d., pirmadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 7987061
Šiandien apsilankė: 2244
Dabar naršo: 82

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

SKOV Sienos stebėjimo skyriaus vyriausiasis specialistas (1)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 2 metų vidaus tarnyboje darbo patirtį;

- būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais išorės sienos stebėjimą ir kitą tarnybinę veiklą;

- išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo programų sistema „Kontora 2000“ ir naudotis duomenų bazėmis;

- sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą, spręsti iškilusias problemas ir priimti tinkamus sprendimus, mokėti valdyti, analizuoti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas;

- mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, rusų) pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

- sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

- fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį trečiajam lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“, ir asmens patikimumo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekdamas formuoti vienodą Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų išorės sienos stebėjimo reikalavimų taikymo praktiką, analizuoja išorės sienos stebėjimo būklę ir padėtį tarnybos struktūriniuose padaliniuose ir teikia siūlymus dėl jų darbo organizavimo tobulinimo;

- pagal kompetenciją tobulina išorės sienos stebėjimą, diegiant tarnybos struktūriniuose padaliniuose naujus taktinius tarnybinės veiklos būdus ir metodus tam, kad būtų užtikrintas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimas;

- siekdamas užtikrinti Šengeno sienų kodekso reikalavimus, pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja tarnybos struktūrinių padalinių veiklą laikinai atnaujinus Lietuvos Respublikos vidaus Europos Sąjungos sienos stebėjimą;

- siekdamas apibendrinti išorės sienos stebėjimo planavimo ir organizavimo praktiką tarnybos struktūriniuose padaliniuose, rengia pažymas, ataskaitas, informacinius biuletenius ir kitokius analitinio pobūdžio dokumentus išorės sienos stebėjimo planavimo ir organizavimo klausimais;

- pagal kompetenciją renka, kaupia, analizuoja, apibendrina ir vertina tarnybos struktūrinių padalinių poreikius išorės sienos stebėjimo tobulinimo klausimais tam, kad būtų užtikrinti išorės sienos stebėjimui keliami reikalavimai;

- pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip tarnybos struktūriniai padaliniai vykdo išorės sienos stebėjimą, organizavimą ir jo efektyvumą, teikia metodinę pagalbą tam, kad būtų tinkamai įgyvendintos šios pavestos funkcijos;

- analizuoja išorės sienai  stebėti naudojamų valstybės sienos apsaugos objektų ir įrenginių panaudojimo efektyvumą, teikia siūlymus dėl panaudojimo tobulinimo, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant šios srities objektų ir įrenginių plėtros planus, jų panaudojimo metodikas tam, kad jie būtų kuo racionaliau panaudojami;

- analizuoja išorės sienos stebėjimui užtikrinti reikalingų priemonių poreikį tarnybos struktūriniuose padaliniuose, teikia siūlymus dėl šių priemonių tolimesnio naudojimo ir naujų įsigijimo tam, kad būtų efektyviai užtikrinamas tarnybos finansinių išteklių, skiriamų šioms priemonėms plėtoti ar įsigyti, panaudojimas;

- analizuoja Europos Sąjungos valstybių patirtį stebint išorės sieną, rengia pasiūlymus dėl šios srities gerosios praktikos panaudojimo tarnyboje tam, kad būtų užtikrintas Šengeno sienų kodekso nuostatų, susijusių su vienodos išorės sienos stebėjimo praktikos taikymu Europos Sąjungos valstybėse narėse, įgyvendinimas;

- siekdamas tobulinti išorės sienos stebėjimą, tinkamą jo organizavimą ir planavimą, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus šiais klausimais;

- pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus, pasiūlymus bei kitus dokumentus, įgyvendina racionalius pasiūlymus, teikia informaciją, šalina nurodytus trūkumus tam, kad būtų patenkinti visuomenės lūkesčiai ir suteikta tinkama informacija;

- siekdamas užtikrinti asmenų aptarnavimą tarnyboje, priima iš asmenų prašymus ir atsako už duomenų sutikrinimą bei leidimų atvykti ir būti valstybės sienos apsaugos zonoje ir leidimų verstis ūkine, komercine ar kitokia veikla valstybės sienos apsaugos zonoje ir vienkartinių terminuotų leidimų vykti į pasienio juostą bei leidimų būti vidaus vandenyse  išdavimą;

- siekdamas užtikrinti tarnybai pavestų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimą, pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant pasienio įvykius;

- dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pateikdamas nuomonę valdybos (skyriaus) kompetencijai priskirtais klausimais ir atstovaudamas valdybai (skyriui), kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatyti uždaviniai;

- siekdamas tinkamai įgyvendinti skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas, susijusias su išorės sienos stebėjimu, pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių teisėsaugos institucijomis, FRONTEX, kitomis ES institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, atstovauja tarnybai Europos Sąjungos Tarybos ir Komisijos darbo grupėse;

- siekdamas užtikrinti skyriaus veiklos organizavimą, koordinavimą ir kontrolę, nesant skyriaus viršininko, vykdo jo funkcijas;

- vykdo kitus tarnybos vadovybės, valdybos ir skyriaus viršininkų nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.