2017 m. sausio 23 d., pirmadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 7987061
Šiandien apsilankė: 2244
Dabar naršo: 82

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

KPKOV Kriminalinės žvalgybos organizavimo skyriaus vyriausiasis tyrėjas (5)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų kriminalinės žvalgybos (operatyvinės veiklos) patirtį;

- būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarnybinę veiklą;

- išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, gebėti naudotis duomenų bazėmis, darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo programų sistema „Kontora 2000“;

- mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, lenkų arba rusų) pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

- sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

- fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskirtiems pagal darbo pobūdį trečiam lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, ir asmens patikimumo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- pagal kompetenciją organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja tarnybos kriminalinės žvalgybos subjektų veiklą akcizais apmokestinamų prekių kontrabandos užkardymo srityje, teikia metodinę pagalbą šių struktūrinių padalinių pareigūnams tam, kad būtų užtikrintas nusikalstamų veikų atskleidimas ir tyrimas;

- siekdamas atskleisti ir užkardyti tarptautinių organizuotų nusikalstamų grupuočių vykdomas su akcizais apmokestinamų prekių kontrabanda, neteisėtu žmonių gabenimu, dokumentų klastojimu susijusias nusikalstamas veikas, kartu su užsienio šalių teisėsaugos institucijomis vykdo kriminalinę žvalgybą;

- siekdamas atskleisti ir užkardyti itin sudėtingas, didelę žalą valstybei darančias su akcizais apmokestinamų prekių kontrabanda, neteisėtu žmonių gabenimu, dokumentų klastojimu susijusias nusikalstamas veikas, kurias vykdo organizuotos grupės ar nusikalstami susivienijimai, kartu su tarnybos kriminalinės žvalgybos subjektų pareigūnais vykdo kriminalinę žvalgybą;

- siekdamas užtikrinti valdybai pavestų veiklos tikslų įgyvendinimą renka, kaupia, sistemina ir analizuoja kriminalinės žvalgybos informaciją apie šalyje vykstančius akcizais apmokestinamų prekių kontrabandos, neteisėto žmonių gabenimo, dokumentų klastojimo procesus, dalyvauja rengiant įvairias pažymas ir ataskaitas šia tematika;

- pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių teisėsaugos institucijomis, Europos policijos biuru (Europolu), Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) tam, kad būtų užtikrintas pasikeitimas informacija sprendžiant su kontrabandos, neteisėto žmonių gabenimo prevencija, atskleidimu ir tyrimu susijusius klausimus;

- siekdamas užtikrinti tinkamą valdybai kriminalinei žvalgybai finansuoti skirtų lėšų panaudojimą, tvarko šias lėšas bei su jų panaudojimu susijusius dokumentus;

- siekdamas užtikrinti, kad tarnybos kriminalinės žvalgybos subjektuose būtų racionaliai ir pagrįstai naudojamos kriminalinei žvalgybai finansuoti skirtos lėšos, padeda skyriaus viršininkui kontroliuoti jų panaudojimą;

- siekdamas kontroliuoti tarnybos kriminalinės žvalgybos subjektų veiklą bei teikti metodinę pagalbą šių struktūrinių padalinių pareigūnams, atlieka tarnybos kriminalinės žvalgybos subjektų veiklos patikrinimus;

- siekdamas tinkamai įgyvendinti valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas, pagal kompetenciją atstovauja valdybai (tarnybai) tarpžinybiniuose susitikimuose ir tarptautiniuose renginiuose;

- siekdamas užtikrinti valdybai pavestų funkcijų vykdymą, dalyvauja rengiant su kriminaline žvalgyba susijusių teisės aktų projektus;

- siekdamas, kad būtų operatyviai atskleista itin sudėtinga, didelę žalą organizuotų grupių ir nusikalstų susivienijimų valstybei daroma nusikalstama veika, padėti ikiteisminio tyrimo pareigūnui per kuo trumpesnį laiką atlikti ikiteisminį tyrimą, atlieka Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nustatytus procesinius veiksmus;

- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.