2017 m. sausio 23 d., pirmadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 7987061
Šiandien apsilankė: 2244
Dabar naršo: 82

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

SKOV Sienos stebėjimo skyriaus vyriausiasis specialistas (4)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų vidaus tarnyboje darbo patirtį;

- būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais išorės sienos stebėjimą ir kitą tarnybinę veiklą;

- išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo programų sistema „Kontora 2000“ ir naudotis duomenų bazėmis;

- sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, spręsti iškilusias problemas ir priimti sprendimus, mokėti valdyti, analizuoti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas;

- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

- sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

- fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį trečiajam lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- tobulina išorės sienos stebėjimą jūroje ir Kuršių marių vidaus vandenyse, diegia tarnybos struktūriniuose padaliniuose naujus taktinius tarnybinės veiklos būdus ir metodus tam, kad būtų užtikrintas Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų išorės sienos stebėjimo reikalavimų įgyvendinimas;

- siekdamas formuoti vienodą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos aktuose nustatytų reikalavimų taikymo praktiką, analizuoja išorės sienos stebėjimo jūroje ir Kuršių marių vidaus vandenyse būklę bei padėtį tarnybos struktūriniuose padaliniuose ir teikia tarnybos vadovybei siūlymus dėl tarnybos struktūrinių padalinių darbo organizavimo tobulinimo;

- pagal kompetenciją renka, kaupia, analizuoja, apibendrina ir vertina tarnybos struktūrinių padalinių poreikius dėl išorės sienos stebėjimo tobulinimo tam, kad būtų užtikrinti išorės sienos stebėjimui jūroje ir Kuršių marių vidaus vandenyse keliami reikalavimai;

- pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip tarnybos struktūriniai padaliniai užtikrina išorės sienos stebėjimo organizavimo, valstybės sienos ir pasienio teisinio režimo kontrolės efektyvumą ir teikia konsultacijas, praktinę ir metodinę pagalbą tam, kad būtų tinkamai įgyvendintos tarnybos struktūriniams padaliniams pavestos funkcijos;

- pagal kompetenciją organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja tarnybos struktūrinių padalinių pasirengimą vykdyti paieškos ir gelbėjimo bei teršimo incidentų likvidavimo darbus Kuršių mariose, dalyvauti paieškos ir gelbėjimo darbuose jūroje siekiant užtikrinti šių funkcijų vykdymą;

- analizuoja išorės sienos stebėjimui jūroje ir Kuršių marių vidaus vandenyse naudojamų valstybės sienos apsaugos objektų ir įrenginių panaudojimo būklę, teikia siūlymus dėl jų panaudojimo, tobulinimo ar naujų įsigijimo tam, kad būtų efektyviai užtikrinamas išorės sienos stebėjimas;

- analizuoja Europos Sąjungos valstybių patirtį vykdant išorės sienos stebėjimą jūroje ir paieškos, gelbėjimo bei teršimo incidentų likvidavimo darbus, rengia pasiūlymus dėl šių sričių gerosios praktikos panaudojimo tarnyboje tam, kad būtų užtikrintas Šengeno sienų kodekso ir kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimas;

- siekdamas tobulinti išorės sienos stebėjimą jūroje, Kuršių marių vidaus vandenyse ir vykdant paieškos, gelbėjimo ir teršimo incidentų likvidavimo darbus, tinkamą jų organizavimą ir planavimą, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus šiais klausimais;

- pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus, pasiūlymus bei kitus dokumentus, įgyvendina racionalius pasiūlymus, teikia informaciją, šalina nurodytus trūkumus tam, kad būtų patenkinti visuomenės lūkesčiai ir suteikta tinkama informacija;

- siekdamas užtikrinti tarnybai pavestų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimą, pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant pasienio įvykius, susijusius su išorės sienos stebėjimu ir paieškos, gelbėjimo bei teršimo incidentų likvidavimo darbų vykdymu;

- siekdamas tinkamai įgyvendinti skyriaus (valdybos) kompetencijai priskirtas funkcijas pagal kompetenciją dalyvauja Baltijos jūros regiono sienos apsaugos bendradarbiavimo konferencijos veikloje;

- dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pateikdamas nuomonę valdybos (skyriaus) kompetencijai priskirtais klausimais ir atstovaudamas valdybai (skyriui), kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatyti uždaviniai;

- siekdamas tinkamai įgyvendinti skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas, susijusias su priskirta veikla, pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių teisėsaugos institucijomis, FRONTEX, kitomis ES institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis, atstovauja tarnybai Europos Sąjungos Tarybos ir Komisijos darbo grupėse;

- vykdo kitus tarnybos vadovybės, valdybos ir skyriaus viršininkų nenuolatinio  pobūdžio pavedimus, siekdamas tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.