2017 m. kovo 24 d., penktadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 8196211
Šiandien apsilankė: 1817
Dabar naršo: 110

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas (2)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (vienpakopių universitetinių studijų arba bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius);

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;

- mokėti apibendrinti praktinę patirtį, turėti gerus valdymo, analitinius ir organizacinius   sugebėjimus;

- gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktiniame darbe Europos Sąjungos ir Šengeno teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, išmanyti jų rengimo tvarką;

- išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti su ,,Microsoft Office“ programiniu paketu, Darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo programų sistema ,,Kontora 2000“;

- sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą;

- mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba rusų) pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekdamas disponuoti naujausia informacija apie teisės aktų pakeitimus, nuolat seka įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimus, papildymus, naujų teisės aktų priėmimą, savarankiškai juos studijuoja, atlieka įstatymų, jų projektų bei kitų teisės aktų vertinimą, teikia pasiūlymus dėl naujų teisės aktų ar jų pakeitimų projektų rengimo;

- siekdamas užtikrinti, kad teikiami tarnybos vadovybei tvirtinti (vizuoti) teisės aktų projektai atitiktų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, tikrina juos, patvirtina viza arba pateikia motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

- siekdamas, kad būtų užtikrinti tarnybos veiklos tikslai, vertina bei derina tarnybai pateiktų kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektus;

- siekdamas užtikrinti tinkamą teisės aktų taikymą tarnyboje, analizuoja tarnybos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, dalyvauja sprendžiant galiojančių teisės aktų įgyvendinimo praktikoje problemas bei tarnybos padalinių ir jos struktūrinių padalinių teisinio darbo organizavimo klausimus;

- siekdamas, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas, rengia, dalyvauja rengiant ir tobulinant Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, vidaus reikalų ministro bei tarnybos vado įsakymų, viešųjų pirkimų sutarčių bei kitų dokumentų, reguliuojančių ūkinius santykius, projektus;

- siekdamas, kad būtų užtikrinti tarnybos strateginiai tikslai, tarnybos vadovybės pavedimu dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių viešųjų pirkimų komisijų bei darbo grupių veikloje;

- siekdamas užtikrinti tarnybos ir jos struktūrinių padalinių personalo veiklos teisėtumą, tarnybos vado pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus, tarnybinių nusižengimų bei nelaimingų atsitikimų tarnyboje tyrimus, vertina tarnybos padaliniuose atliktų tarnybinių patikrinimų išvadų teisėtumą ir pagrįstumą;

- siekdamas užkardyti įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, renka, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie tarnybos padalinių personalo įvykdytus tarnybinius nusižengimus, pareigūno vardo pažeminimo atvejus, nelaimingų atsitikimų tarnyboje tyrimus;

- siekdamas, kad būtų užtikrintas tinkamas tarnybos atstovavimas ir interesų gynimas,  pagal kompetenciją atstovauja tarnybai bei jos struktūriniams padaliniams Lietuvos Respublikos valstybės valdžios, valdymo institucijose, Lietuvos Respublikos teismuose, sprendžiant teisminius bei kito pobūdžio ginčus, susijusius su viešaisiais pirkimais;

- siekdamas, kad būtų užtikrintas vienodas teisės aktų taikymas praktikoje, teikia praktinę bei metodinę pagalbą tarnybos ir jos struktūrinių padalinių personalui;

- siekdamas, kad nebūtų pažeistos asmenų, besikreipiančių į tarnybą, teisės, keliamas tarnybos prestižas, tarnybos vado pavedimu objektyviai ir nešališkai nagrinėja asmenų skundus ir prašymus, apibendrina ir analizuoja tarnybos padaliniuose gautus skundus;

- pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su kitų valstybės institucijų tarnautojais;

- siekdamas apibendrinti tarnybos interesų gynimo Lietuvos Respublikos teismuose praktiką, išvengti klaidų taikant teisės aktų nuostatas, analizuoja ir apibendrina Lietuvos Respublikos teismų sprendimus pagal tarnybinių patikrinimų išvadas ir jų pagrindu priimtus sprendimus;

- vykdo kitus tarnybos vado, tarnybos vado pavaduotojo Štabo viršininko, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.