2017 m. kovo 24 d., penktadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 8196211
Šiandien apsilankė: 1817
Dabar naršo: 110

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Finansų skyriaus vyriausiasis specialistas (1)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinės apskaitos darbo patirtį;

- būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktais, Lietuvos  Respublikos įstatymais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, ūkinę ir finansinę veiklą,   ir kitais tarnybinę veiklą reglamentuojančiais dokumentais;

- išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, Darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo programų sistema „Kontora 2000“ ir naudotis duomenų bazėmis;

- sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą;

- gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas buhalterinės apskaitos klausimais;

- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“. 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekdamas užtikrinti Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatų vykdymą, kontroliuoja buhalterinių operacijų teisingumą, atitikimą buhalterinės apskaitos duomenų analitinės apskaitos registrams, užtikrina tinkamą buhalterinių dokumentų saugojimą;

- sutikrina tarnybos ir jos struktūrinių padalinių (toliau – padaliniai) tarpinę ir metinę finansinę atskaitomybę ir rengia tarnybos bei suvestinę (konsoliduotą) finansinę atskaitomybę pagal nustatytus ataskaitinius laikotarpius ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintas atskaitomybės formas ir integruotos finansų apskaitos sistemos (toliau – IFAS) duomenis;

- siekdamas užtikrinti biudžeto vykdymo atskaitomybės pateikimą laiku, kontroliuoja tarnybos ir suvestinio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių parengimą;

- teikia informaciją Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinei sistemai, kad laiku būtų sudaryta ir pateikta suvestinė (konsoliduota) finansinė atskaitomybė;

- siekdamas užtikrinti finansų kontrolės taisyklių vykdymą, atlieka ūkinių operacijų vykdymo einamąją kontrolę;

- siekdamas užtikrinti teisingą mokėjimų vykdymą, kontroliuoja visų piniginių lėšų apskaitą, išlaidų sąmatų vykdymą, įvairių mokesčių sumokėjimą, valstybinio socialinio draudimo įnašus, tikslų ir nustatytu laiku jų pervedimą į atitinkamus biudžetus, kontroliuoja, kad susidariusios skolos būtų padengtos laiku;

- tikrina materialinių vertybių priėmimo ir išdavimo taisyklių laikymąsi, kontroliuoja, ar nustatytu laiku ir kokybiškai atliekama materialinių vertybių ir piniginių lėšų inventorizacija, kad užtikrintų teisingą materialinių vertybių ir piniginių lėšų apskaitą;

- teikia metodinę ir praktinę pagalbą tarnybos padaliniams buhalterinės apskaitos tvarkymo, finansinės atskaitomybės pateikimo ir IFAS funkcionavimo klausimais, kad užtikrintų vienodą buhalterinės apskaitos tvarkymą visuose tarnybos padaliniuose;

- siekdamas užtikrinti teisėtą lėšų panaudojimą, tikrina ir pasirašo kasos, banko dokumentus, avanso apyskaitas, mokėjimo paraiškas finansavimui gauti, pranešimus tarnybos padaliniams apie perduotas materialines vertybes;

- kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas IFAS veikimas, pagal savo kompetenciją teikia metodinę pagalbą tarnybos padaliniams darbo su IFAS klausimais, kaupia ir sistemina klausimus (incidentus), gautus iš tarnybos padalinių, susijusius su sistemos funkcionavimu, nesant galimybės išspręsti problemą, rengia paklausimus sistemą administruojančiai įmonei, kontroliuoja problemos sprendimą, IFAS sistemoje atlieka nustatymus (naujų dimensijų, požymių sukūrimas), nereikalaujančius sistemos administratoriaus paslaugų;

- siekdamas užtikrinti teisingą finansinių ataskaitų formavimą IFAS ir jų pateikimą nustatytais terminais, atsižvelgdamas į teisės aktų pasikeitimus ir kitus poreikius, teikia pasiūlymus dėl sistemos tobulinimo, naujų ataskaitų programavimo;

- pagal savo kompetenciją rengia tarnybos vado įsakymų projektus buhalterinės apskaitos klausimais, teikia šiais klausimais struktūriniams padaliniams metodinę pagalbą tam, kad tarnybos struktūriniuose padaliniuose būtų užtikrintas vienodas buhalterinės apskaitos tvarkymas;

- tvarko bylas ir nustatytais terminais jas perduoda tarnybos  archyvui;

- siekdamas užtikrinti skyriaus sklandų darbą bei funkcijų vykdymo kontrolę, nesant  skyriaus vedėjo, laikinai vykdo jo funkcijas;

- vykdo kitus tarnybos vadovybės, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio  pavedimus, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.