2017 m. kovo 24 d., penktadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 8196211
Šiandien apsilankė: 1817
Dabar naršo: 110

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (8)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

- būti gerai susipažinęs su tarnybos veiklą reglamentuojančiais Europos Sąjungos (toliau – ES), Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo personalo tvarkymo srityje patirtį;

- gebėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu, žiniatinklio naršymo programa ,,Internet Explorer“, žinoti dokumentų rengimo taisykles;

- mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų) ne žemesniu nei pradedančiojo vartotojo A2 lygiu;

- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekdamas užtikrinti planingą skyriaus veiklą, rengia skyriaus veiklos bei kitus planus, ataskaitas, teikia siūlymus dėl skyriaus darbo organizavimą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;

- rengia paraiškas ir kitą dokumentaciją Europos vidaus saugumo fondo finansuojamoms mokymo organizavimo paslaugoms pirkti, pagal kompetenciją kontroliuoja šio fondo lėšomis finansuojamų tarnybos personalo mokymų eigą, rengia, tvarko ir saugo atskaitomybės dokumentus (pažymas, ataskaitas, sąskaitas ir kitus) tam, kad būtų tikslingai ir pagrįstai panaudojamos ES struktūrinių paramos fondų lėšos, išnaudojamos galimybės tarnybos personalo kompetencijai tobulinti;

- organizuoja ir koordinuoja statutinių valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, atlieka centrinės įstaigos statutinių valstybės tarnautojų tarnybinio vertinimo komisijos sekretoriaus funkcijas, kad būtų laikomasi teisės aktų nustatytų procedūrų;

- organizuoja ir koordinuoja tarnybos vado į pareigas skiriamų specializuotų ir teritorinių tarnybos padalinių statutinių valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;

- organizuoja ir koordinuoja statutinių valstybės tarnautojų, įtrauktų į Vidaus reikalų ministerijos kadrų rezervą, priėmimą, perkėlimą ir atleidimą, rengia reikiamus dokumentus, kad būtų įgyvendinama tarnybos personalo politika bei laikomasi teisės aktų nustatytų reikalavimų;

- pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų skundus, prašymus ir pareiškimus, kitą pateikiamą informaciją tam, kad būtų užtikrinta asmenų teisė gauti teisingą ir išsamią informaciją;

- laikinai nesant vyriausiojo specialisto, atsakingo už tarnybos centrinės įstaigos personalo kvalifikacijos tobulinimo organizavimą, vykdo jo funkcijas;

- pagal kompetenciją atstovauja skyriui, vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriaus veiklos planai ir tarnybos strateginiai tikslai.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.