2017 m. vasario 27 d., pirmadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 8109401
Šiandien apsilankė: 169
Dabar naršo: 13

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

KPKOV Informacijos analizės skyriaus vyriausiasis specialistas (4)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, viešojo administravimo ar visuomenės saugumo krypties išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų kriminalinės žvalgybos ir kitos informacijos analizės srityje darbo patirtį;

- būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarnybinę veiklą;

- išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu, darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo programų sistema „Kontora 2000“ ir naudotis duomenų bazėmis;

- sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo profesinę veiklą;

- mokėti vieną užsienio kalbą (anglų arba rusų)  pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

- sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado III skiltį;

- fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį trečiajam lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, ir asmens patikimumo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekdamas užtikrinti valdybai ir skyriui iškeltų tikslų įgyvendinimą, pagal kompetenciją kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis apie tarnybai pagal kompetenciją priskirtas tirti nusikalstamas veikas, rengia pažymas, ataskaitas, pasiūlymus šia tematika;

- teisės aktų nustatyta tvarka kaupia gaunamą iš tarnybos rinktinių ir kitų informacijos šaltinių informaciją apie naujas organizuoto nusikalstamumo pasireiškimo formas, ją įvertina ir nustato naujus rizikos profilius ir grėsmes tam, kad ši informacija būtų panaudota nusikaltimų ir teisės pažeidimų pasienyje prevencijai, jų nustatymui bei tyrimui;

- siekdamas, kad tarnyboje būtų tinkamai įgyvendintas rizikos valdymas, tvarko tarnybos centrinį rizikos profilių sąrašą, administruoja tarnybos žinybinio pašto katalogą ,,Rizikos valdymas“, kontroliuoja rizikos valdymo organizavimą tarnybos padaliniuose, rengia metodinę ir mokymo medžiagą, dalyvauja organizuojant mokymus tarnybos ir jos struktūrinių padalinių pareigūnams rizikos valdymo tarnyboje klausimais, periodiškai rengia padėties Lietuvos Respublikos pasienyje rizikos grėsmių analitines apžvalgas, bendradarbiauja su kitais tarnybos ir jos struktūriniais padaliniais bei kitomis institucijomis rizikos profilių ir grėsmių nustatymo ir duomenų kaupimo klausimais;

- nuolat stebi viešosios informacijos šaltinius (žiniasklaidą, internetą ir kt.), atrenka ir kaupia duomenų bazėse informaciją tam, kad ši informacija būtų panaudota kriminaliniams procesams Lietuvos Respublikos pasienyje nagrinėti;

- pagal kompetenciją bendradarbiauja, keičiasi informacija su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF), siekdamas padėti įgyvendinti Europos Bendrijos, jos valstybių narių ir tabako bendrovių pasirašytų susitarimų nuostatas;

- siekdamas, kad būtų suteikta kompetentinga informacija, nustatyta tvarka rengia atsakymus į asmenų ir institucijų paklausimus valdybos kompetencijai priskirtais klausimais;

- pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant tarnybos valstybės tarnautojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą rizikos analizės ir kriminalinės žvalgybos srityse bei kitais valdybos kompetencijai priskirtais klausimais tam, kad būtų užtikrintas ir nuolat tobulinamas tarnybos valstybės tarnautojų pasirengimas vykdyti jiems pavestas funkcijas;

- pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų, išskyrus įstatymų ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų, projektus, siekdamas užtikrinti valdybai pavestų funkcijų vykdymą;

- pagal kompetenciją teikia praktinę ir metodinę pagalbą tarnybos struktūriniams padaliniams tam, kad būtų užtikrinta kompetentinga šių padalinių veikla;

- siekdamas, kad būtų pateikta tarnybos nuomonė jos kompetencijai priskirtais valdybos veiklos klausimais, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių teisėsaugos institucijomis, kitomis organizacijomis, pagal kompetenciją atstovauja valdybai ar tarnybai tarpžinybinėse darbo grupėse, susitikimuose ir tarptautiniuose renginiuose;

- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.