2017 m. kovo 24 d., penktadienis
 
English
Į pradžią
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Kontaktų sąrašas Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306
Į./k. 188608252
Vertikalus meniu
 
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2007-05-01
Iš viso apsilankė: 8196211
Šiandien apsilankė: 1817
Dabar naršo: 110

Biudžetinė įstaiga
Įmonės kodas 188608252

Savanorių pr. 2
LT-03116 Vilnius, Lietuva
Tel. (+370 5) 271 9305
Faks. (+370 5) 271 9306

Pasitikėjimo telefonas
8-800 10 112

El.paštas dvks@vsat.vrm.lt

Duomenys apie VSAT prie VRM kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (8)

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbų saugos ir gaisrinės saugos srityse patirtį;

- būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarnybinę veiklą;

- būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbų ir priešgaisrinę saugą bei kitą tarnybinę veiklą;

- išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;

- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis karjeros valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- siekdamas, kad būtų užtikrintas darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų vykdymas, pagal kompetenciją organizuoja ir instruktuoja darbų ir priešgaisrinės saugos klausimais į tarnybą naujai priimtus darbuotojus;

- pagal kompetenciją sudaro darbuotojų (karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis), kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata, sąrašus, organizuoja tokius sveikatos patikrinimus, analizuoja privalomų sveikatos patikrinimų išvadas ir rekomendacijas;

- pagal kompetenciją organizuoja kenksmingų veiksnių vertinimą tarnyboje, kaupia, analizuoja, sistemina ir apibendrina informaciją, būtiną saugai, sveikatai ir efektyviam veiksnių valdymui užtikrinti, ir šią informaciją teikia visoms suinteresuotoms įstaigoms;

- pagal kompetenciją dalyvauja komisijų darbe tiriant nelaimingų atsitikimų priežastis, analizuoja jas, teikia pasiūlymus dėl nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos, užtikrindamas profesinės rizikos įvertinimo ir nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo tvarkos bendrąsias nuostatas;

- pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip tarnybos struktūriniuose padaliniuose įgyvendinamos darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos dokumentų nuostatos, užtikrindamas darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų bendrųjų principų vykdymą, konsultuoja tarnybos struktūrinių padalinių specialistus darbo ir priešgaisrinės saugos klausimais;

- pagal kompetenciją renka informaciją apie tarnybos ir tarnybos struktūrinių padalinių vykdomų investicijų projektų įgyvendinimą ir jiems skirtų lėšų panaudojimą, analizuoja ir apibendrina gaunamą informaciją, kad būtų užtikrintas oficialiosios statistikos darbų programos statistinių ataskaitų pateikimas;

- pagal kompetenciją kaupia duomenis apie esamą ilgalaikį ir kitą turtą, užtikrindamas informacijos pateikimą suinteresuotoms žinyboms įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

- siekdamas, kad būtų tinkamai sutvarkytos ir įformintos bylos, tvarko bylas ir nustatytais terminais jas perduoda tarnybos archyvui;

- pagal kompetenciją tvarko ir pildo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį, užtikrindamas teisingą duomenų pateikimą nustatytais terminais;

- vykdo rastų, paimtų daiktų ir daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti apskaitą (kasoje). Renka informaciją apie priimtus sprendimus dėl saugojamų rastų, paimtų daiktų ir daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, kad būtų galima laiku priimti pagrįstus sprendimus dėl saugomų daiktų tolesnio saugojimo, realizavimo ar naikinimo pagal kompetenciją, veiklos pobūdį;

- pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja maisto rinkinių įsigijimą, kurie skirti asmenims, patalpintiems į laikino sulaikymo patalpas. Organizuoja maisto rinkinių išdavimą tarnybos struktūriniams padaliniams;

- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

© Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Infostruktūra. Įdiegta Smart Web sistema.